18-تشويقات و جرائم مالياتي

عدم تسری جرایم مواد ۱۹۰ و ۱۹۲ به مالیات اراضی بایر

عدم تسری جرایم مواد ۱۹۰ و ۱۹۲ به مالیات اراضی بایر

براساس مفاد بخشنامه مالیاتی شماره ۲۷-۹۵-۲۰۰ مورخ ۲-۰۵-۱۳۹۵ جرایم موضوع مفاد مواد ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات اراضی بایر تسری نمی یابد

قانون مالياتهاي مستقيم – تشویقات و جرائم مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم – تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده ۱۸۹– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف…

بخشنامه در خصوص نحوه برخورداري موديان از مزاياي موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه در خصوص نحوه برخورداري موديان از مزاياي موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: ۵۷۷۴/۸۶۸/۴/۳۰ تاريخ: ۱۴/۰۲/۱۳۷۹ پيوست:  اداره کل دفتر  دبيرخانه هيات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر  دانشکده امور اقتصادي شوراي عالي مالياتي هيات عالي انتظامي مالياتي  دادستاني انتظامي مالياتي  نظر به اينکه در خصوص نحوه برخورداري موديان از مزاياي موضوع ماده ۱۸۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اشکالاتي بروز نموده و…

بخشودگي جرائم اشخاصي که ليستهاي حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه ميدهند

بخشودگي جرائم اشخاصي که ليستهاي حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه ميدهند

شماره: ۶۴۴۲۰/۱۴۲۵۳/۴/۳۰ تاريخ: ۲۹/۱۲/۱۳۷۸ پيوست: نظر به اينکه درخصوص اعمال بخشودگي جرائم موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰قانون مالياتهاي مستقيم در مواردي که ماليات حقوق يا فهرست حقوق بگيران خارج از مهلت قانوني مقرر در ماده ۸۵ قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه ماليات پرداخت مي شود و ابهاماتي…

در مورد جرائم و جوايز ماليات حقوق

در مورد جرائم و جوايز ماليات حقوق

شماره: ۵۱۷۷۲/۱۱۵۰۸/۴/۳۰ تاريخ: ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ پيوست: نظر به اينکه درخصوص تعلق جايزه خوش حسابي و جريمه ديرکرد به ميزان ۵/۲% در ماه و بخشودگي جريمه موضوع تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۱۹۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن نسبت به ماليات حقوق ابهاماتي مطرح و منتهي به…

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

شماره:۴۶۳۱۴ تاريخ: ۲۴/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: نظر به اينکه طي نشست هاي مورخ ۱۶/۸/۷۷ و ۱۹/۸/۷۷ مشاورين اين معاونت و نمايندگان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در جهت تسويه حساب مالياتي شرکتهاي تحت پوشش بنياد مذکور که بدهي مالياتي قطعي شده دارند توافق گرديده ظرف ۲ ماه از تاريخ ۸/۹/۷۷ مسئولين…

درج جرايم در برگ هاي ماليات قطعي

درج جرايم در برگ هاي ماليات قطعي

شماره: ۲۲۰۵۶/۲۶۲۸/۴/۳۰ تاريخ: ۰۸/۰۵/۱۳۷۷ پيوست: بقرار اطلاع برخي از حوزه هاي مالياتي مفاد بخشنامه شماره ۶۲۶۹۲/۴۲۶۸-۵/۳۰ -۱۳/۱۲/۶۸ مبني بر لزوم محاسبه و درج جرايم  مالياتي در اوراق ماليات قطعي را ناديده گرفته و  موجب سوء تفاهم موديان محترمي که پس از ابلاغ اوراق مزبور براي پرداخت ديون مالياتي خود مراجعه…

تسريع در رسيدگي به پرونده اشخاصي که اظهارنامه نميدهند و نحوه بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي

تسريع در رسيدگي به پرونده اشخاصي که اظهارنامه نميدهند و نحوه بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي

شماره: ۶۴۶۴ تاريخ: ۲۲/۰۲/۱۳۷۷ پيوست: نظر به اينکه تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني نشده در قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور روشهاي اجرائي بهينه و موثر مقررات قانوني را طلب مي کند لهذا براي نيل به اهداف فوق اجراي دقيق موارد زير را موکداً خواستار است : ۱- از آنجا…

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

شماره: ۳۴۵۴۰ تاريخ: ۱۱/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: اداره کل اموراقتصادي و دارائي استان  اداره کل  نظربه لزوم تسريع درامور موديان محترم مالياتي وهمچنين اجتناب ازتمرکز اموروصرف وقت زيادومکاتبات عديده درمورد تقسيط بدهي ماليات و بخشودگي جرايم ، مستندا” بمواد ماده ۱۶۷و ماده ۱۹۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و واصلاحيه بعدي آن…

بخشودگي جرايم

بخشودگي جرايم

شماره: ۴۶۲۶۶ تاريخ: ۰۴/۱۰/۱۳۷۵ پيوست: بمنظورحل وفصل پرونده هاي حق واگذاري قبل از ۱۳۷۱ که درمرحله هياتهاي حل اختلاف بدوي ياتجديدنظرمطرح است ومنجربه صدورراي نشده وهمچنين ماليات تعاون ملي براي بازسازي وسايرپرونده هاي مالياتي لغايت عملکرد ۱۳۷۳ ، در صورتيکه باهماهنگي موديان به قطعيت برسدياقطعي شده باشدمشروط به پرداخت بدهي…