18-تشويقات و جرائم مالياتي

عدم تسری جرایم مواد 190 و 192 به مالیات اراضی بایر

عدم تسری جرایم مواد 190 و 192 به مالیات اراضی بایر

براساس مفاد بخشنامه مالیاتی شماره 27-95-200 مورخ 2-05-1395 جرایم موضوع مفاد مواد 190 و 192 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات اراضی بایر تسری نمی یابد

قانون مالياتهاي مستقيم – تشویقات و جرائم مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم – تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف…

بخشنامه در خصوص نحوه برخورداري موديان از مزاياي موضوع ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه در خصوص نحوه برخورداري موديان از مزاياي موضوع ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: 5774/868/4/30 تاريخ: 14/02/1379 پيوست:  اداره کل دفتر  دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مکرر  دانشکده امور اقتصادي شوراي عالي مالياتي هيات عالي انتظامي مالياتي  دادستاني انتظامي مالياتي  نظر به اينکه در خصوص نحوه برخورداري موديان از مزاياي موضوع ماده 189قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 اشکالاتي بروز نموده و…

بخشودگي جرائم اشخاصي که ليستهاي حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه ميدهند

بخشودگي جرائم اشخاصي که ليستهاي حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه ميدهند

شماره: 64420/14253/4/30 تاريخ: 29/12/1378 پيوست: نظر به اينکه درخصوص اعمال بخشودگي جرائم موضوع تبصره 1 ماده 190قانون مالياتهاي مستقيم در مواردي که ماليات حقوق يا فهرست حقوق بگيران خارج از مهلت قانوني مقرر در ماده 85 قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه ماليات پرداخت مي شود و ابهاماتي…

در مورد جرائم و جوايز ماليات حقوق

در مورد جرائم و جوايز ماليات حقوق

شماره: 51772/11508/4/30 تاريخ: 15/10/1378 پيوست: نظر به اينکه درخصوص تعلق جايزه خوش حسابي و جريمه ديرکرد به ميزان 5/2% در ماه و بخشودگي جريمه موضوع تبصره هاي 1 و2 ماده 190قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن نسبت به ماليات حقوق ابهاماتي مطرح و منتهي به…

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

شماره:46314 تاريخ: 24/09/1377 پيوست: نظر به اينکه طي نشست هاي مورخ 16/8/77 و 19/8/77 مشاورين اين معاونت و نمايندگان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در جهت تسويه حساب مالياتي شرکتهاي تحت پوشش بنياد مذکور که بدهي مالياتي قطعي شده دارند توافق گرديده ظرف 2 ماه از تاريخ 8/9/77 مسئولين…

درج جرايم در برگ هاي ماليات قطعي

درج جرايم در برگ هاي ماليات قطعي

شماره: 22056/2628/4/30 تاريخ: 08/05/1377 پيوست: بقرار اطلاع برخي از حوزه هاي مالياتي مفاد بخشنامه شماره 62692/4268-5/30 -13/12/68 مبني بر لزوم محاسبه و درج جرايم  مالياتي در اوراق ماليات قطعي را ناديده گرفته و  موجب سوء تفاهم موديان محترمي که پس از ابلاغ اوراق مزبور براي پرداخت ديون مالياتي خود مراجعه…

تسريع در رسيدگي به پرونده اشخاصي که اظهارنامه نميدهند و نحوه بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي

تسريع در رسيدگي به پرونده اشخاصي که اظهارنامه نميدهند و نحوه بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي

شماره: 6464 تاريخ: 22/02/1377 پيوست: نظر به اينکه تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهاي اجرائي بهينه و موثر مقررات قانوني را طلب مي کند لهذا براي نيل به اهداف فوق اجراي دقيق موارد زير را موکداً خواستار است : 1- از آنجا…

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ 4/000/000 ريال

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ 4/000/000 ريال

شماره: 34540 تاريخ: 11/08/1376 پيوست: اداره کل اموراقتصادي و دارائي استان  اداره کل  نظربه لزوم تسريع درامور موديان محترم مالياتي وهمچنين اجتناب ازتمرکز اموروصرف وقت زيادومکاتبات عديده درمورد تقسيط بدهي ماليات و بخشودگي جرايم ، مستندا” بمواد ماده 167و ماده 191قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و واصلاحيه بعدي آن…

بخشودگي جرايم

بخشودگي جرايم

شماره: 46266 تاريخ: 04/10/1375 پيوست: بمنظورحل وفصل پرونده هاي حق واگذاري قبل از 1371 که درمرحله هياتهاي حل اختلاف بدوي ياتجديدنظرمطرح است ومنجربه صدورراي نشده وهمچنين ماليات تعاون ملي براي بازسازي وسايرپرونده هاي مالياتي لغايت عملکرد 1373 ، در صورتيکه باهماهنگي موديان به قطعيت برسدياقطعي شده باشدمشروط به پرداخت بدهي…