04-حق تمبر

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – حق تمبر

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – حق تمبر

بند ۹- در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد. بند ۱۰- در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

قانون مالياتهاي مستقيم – حق تمبر

قانون مالياتهاي مستقيم – حق تمبر

فصل پنجم – حق تمبر ماده 44– از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود. ماده 45– از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود: برات،…