24-شوراي عالي مالياتي

قانون مالياتهاي مستقيم – شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

قانون مالياتهاي مستقيم – شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

ماده 252 – شورای عالی مالیاتی مرکب است از: بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان…