قرائن و ضرايب مالياتي-بخشنامه

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان تهران)

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان تهران)

شماره:۵۱-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۲-۵-۱۳۹۴ پيوست: پیوست بخشنامه ۵۱ ۹۴ بند(الف) ماده ۱۵۴     م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهرو استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان…

ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳

ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳

شماره:۵۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ:۱۲-۵-۱۳۹۴ پيوست: پیوست بخشنامه   ۵۰ ۹۴ بند(ب) ماده ۱۵۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي…….. موضوع ارسال جدولضرايب مالياتي تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ در اجراي مقررات بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ و…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲

شماره: ۵۷/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۴/۵/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۵۷ ۹۳ بند(ب) ماده ۱۵۴ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي استان تهران اداره کل امورمالياتي … موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ در اجراي مقررات بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران

شماره: ۵۸/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۴/۵/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۵۸ ۹۳ بند(الف) ماده ۱۵۴ م   مخاطبين/ذينفعان امورمالياتي شهرتهران امور مالياتي استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران  در اجراي مقررات بند(الف) ماده ۱۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن،…

نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

شماره:۱۷۱۴۰/۲۰۰/ص تاريخ:۳/۱۰/۱۳۹۲ پيوست:دارد بخشنامه   ۱۰۰ ۱۳۹۲ ۱۵۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن…

صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها

صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها

شماره:۱۰۱۰۰/۲۰۰/ص تاريخ:۰۴/۰۶/۱۳۹۲ پيوست:دارد پیوست بخشنامه   ۰۵۷ ۹۲ ۹۷ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱

شماره:۹۴۰۹/۲۰۰/ص تاريخ:۲۶/۰۵/۱۳۹۲ پيوست:دارد   بخشنامه   ۰۵۳ ۹۲ بند(ب) ماده ۱۵۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي……… موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ در اجراي بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي…

اعمـال نـرخ سـود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تـعيين درآمد مشمول ماليات عرضه­ کنندگان کارت­هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

اعمـال نـرخ سـود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تـعيين درآمد مشمول ماليات عرضه­ کنندگان کارت­هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

شماره:۳۶۵۲/۲۰۰ تاريخ: ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ پيوست: دارد   بخشنامه   ۰۱۶ ۱۳۹۲ ۱۵۴ م   مخاطبين اصلي/ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع اعمـال نـرخ سـود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تـعيين درآمد مشمول ماليات عرضه­کنندگان کارت­هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه  نظر به…

تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه

تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه

شماره:۴۷۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۱/۰۱/۱۳۹۲ پيوست:   بخشنامه   ۱۰۳ ۱۳۹۱ تبصره ۳ بند (ب)  ماده ۱۵۴ م   مخاطبين امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه  نظر به ابهام برخي از ادارات امور…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰

شماره: ۱۰۰۲۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۱/۰۵/۱۳۹۱ پيوست: دارد  پیوست  بخشنامه   ۰۳۲ ۹۱ بند (ب) ماده ۱۵۴ م   مخاطبين امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي….  موضوع ابلاغ جدول ضرايب مالياتي تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ در اجراي بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال…