قرائن و ضرايب مالياتي-بخشنامه

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان تهران)

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان تهران)

شماره:51-94-200 تاريخ: 12-5-1394 پيوست: پیوست بخشنامه 51 94 بند(الف) ماده 154     م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهرو استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 صرفاً جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان…

ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393

ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393

شماره:50-94-200 تاريخ:12-5-1394 پيوست: پیوست بخشنامه   50 94 بند(ب) ماده 154 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي…….. موضوع ارسال جدولضرايب مالياتي تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال 1366 و…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392

شماره: 57/93/200 تاريخ: 14/5/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   57 93 بند(ب) ماده 154 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي استان تهران اداره کل امورمالياتي … موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

شماره: 58/93/200 تاريخ: 14/5/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   58 93 بند(الف) ماده 154 م   مخاطبين/ذينفعان امورمالياتي شهرتهران امور مالياتي استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 حوزه تهران  در اجراي مقررات بند(الف) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن،…

نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

شماره:17140/200/ص تاريخ:3/10/1392 پيوست:دارد بخشنامه   100 1392 154 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن…

صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها

صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها

شماره:10100/200/ص تاريخ:04/06/1392 پيوست:دارد پیوست بخشنامه   057 92 97 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1391

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1391

شماره:9409/200/ص تاريخ:26/05/1392 پيوست:دارد   بخشنامه   053 92 بند(ب) ماده 154 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي……… موضوع ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1391 در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي…

اعمـال نـرخ سـود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تـعيين درآمد مشمول ماليات عرضه­ کنندگان کارت­هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

اعمـال نـرخ سـود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تـعيين درآمد مشمول ماليات عرضه­ کنندگان کارت­هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

شماره:3652/200 تاريخ: 04/03/1392 پيوست: دارد   بخشنامه   016 1392 154 م   مخاطبين اصلي/ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع اعمـال نـرخ سـود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تـعيين درآمد مشمول ماليات عرضه­کنندگان کارت­هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه  نظر به…

تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه

تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه

شماره:473/200 تاريخ: 21/01/1392 پيوست:   بخشنامه   103 1391 تبصره 3 بند (ب)  ماده 154 م   مخاطبين امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه  نظر به ابهام برخي از ادارات امور…

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390

شماره: 10023/200 تاريخ: 11/05/1391 پيوست: دارد  پیوست  بخشنامه   032 91 بند (ب) ماده 154 م   مخاطبين امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي….  موضوع ابلاغ جدول ضرايب مالياتي تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390 در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال…