قرائن و ضرايب مالياتي-دستورالعمل

ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور

ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور

شماره:۲۳۹۴۴/۲۳۰/د تاريخ:۲۶/۰۸/۱۳۹۲ پيوست: دستورالعمل   ۵۲۵ ۹۲ بند الف ماده ۱۵۴ م   مخاطبين/ ذينغعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه انتخاب ضريب براي فعاليت مهندسين مشاور  با توجه به اينکه براساس دفترچه ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات، ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين…

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

شماره:۳۲۹۲۵/۲۳۰/د تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۳۷ ۱۳۹۱ ۱۵۳-۱۵۲ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي…

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

شماره:۳۲۹۲۵/۲۳۰/د تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۳۷ ۱۳۹۱ ۱۵۳-۱۵۲ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي…

دستورالعمل اجرايي ماليات بر درآمد شغلي نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل بيش از دوبار در سال

دستورالعمل اجرايي ماليات بر درآمد شغلي نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل بيش از دوبار در سال

شماره:۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص تاريخ:۱۱/۰۶/۱۳۸۸ پيوست:دارد دستورالعمل   ۵۲۱ ۸۸ مواد۱۳۱،۱۵۴،۱۶۳،۱۰۶،۱۱۰،۱۰۵و۲۱۹ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان…. موضوع دستورالعمل اجرايي ماليات بر درآمد شغلي نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل بيش از دوبار در سال پيرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ و در…

نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات در موارد تشخيص علي الرأس در اجراي بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م براي وارد کنندگان کالا

نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات در موارد تشخيص علي الرأس در اجراي بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م براي وارد کنندگان کالا

شماره: ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲ تاريخ: ۳۰/۰۳/۱۳۸۸ پيوست: دارد دستورالعمل   ۵۰۳ مواد ۱۵۲و۲۳۷ ۸۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر واستان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات در موارد تشخيص علي الرأس در اجراي بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م براي وارد کنندگان کالا پيرو بند…

دستورالعمل در مورد رسيدگي پرونده مشاغل

دستورالعمل در مورد رسيدگي پرونده مشاغل

شماره:۴۵۷/۳۷۳/۲۳۲ تاريخ:۱۳/۰۲/۱۳۸۴ پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان………. اداره کل امور مالياتي به منظور ارتقاء سطح کيفي رسيدگي مالياتي پرونده هاي صاحبان مشاغل بويژه مؤديان بزرگ و يکسان سازي تنظيم گزارشات مالياتي مذکور مقتضي است از تاريخ ارسال اين بخشنامه در انجام رسيدگي هاي ياد شده به ترتيب ذيل…

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

شماره:۱۰۰۸۵ تاريخ:۳۰/۰۳/۱۳۸۰ پيوست: نظر به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي،تشخيص صحيح و مطالبه مالياتها مطابق قوانين موضوعه،افزايش اعتماد موديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي،تشويق و فزوني انگيزه آنها به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر،حل وفصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي موجود بر اساس واقعيت و همچنين کاهش روند…