03-مالیات بر ارث

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – ماليات بر ارث

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – ماليات بر ارث

بند ۲- متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون می‌شود و مواد(۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره‌های آنها حذف می‌شوند: ماده ۱۷- اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپرده‌های…