مالیات بر درآمد اتفاقی-تصویب نامه

تصويب نامه هيات محترم وزيران در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي )

تصويب نامه هيات محترم وزيران در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي )

شماره ۵۱۰۰/۴۵۲۳/۲۱۱ تاريخ: ۰۷/۰۸/۱۳۸۲ پيوست: اداره امور اقتصادي و دارائي استان اداره کل دفتر دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دانشکده امور اقتصادي سازمان حسابرسي شوراي عالي مالياتي دفتر فني مالياتي هيات عالي انتظامي مالياتي دادستان انتظامي مالياتي پژوهشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران تصويب نامه شماره ۳۹۸۱۱/ت…

اصلاح مصوبه جايزه متعلقه به محصولات کشاورزي

اصلاح مصوبه جايزه متعلقه به محصولات کشاورزي

شماره:۳۷۲۷۹/ ۲۹۴۹۱ تاريخ:۱۹/۰۷/۱۳۸۲ پيوست: نظر به اينکه در ذيل جدول پيوست تصويب نامه شماره ۳۹۸۱۷/ ت ۲۷۵۶۵ ک مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ که بر اساس طرح تصويب نامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت ” در قبال تحويل هر تن چغندر قند، بيست (۲۰) کيلوگرم تفاله به نرخ هر کيلوگرم بيست(۲۰) ريال…

مقررات بند ج ماده ۱۲۷ در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي)

مقررات بند ج ماده ۱۲۷ در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي)

شماره:۳۹۸۱۷ / ت ۲۷۵۶۵ک تاريخ:۰۳/۰۹/۱۳۸۱ پيوست: وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه هاي شماره ۳۴۴۵۵/ ت ۲۵۴۲۸ هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰و ۶۹۵۴/ ت ۲۴۵۰۵ هـ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰…