مالیات بر درآمد اتفاقی-تصویب نامه

تصويب نامه هيات محترم وزيران در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي )

تصويب نامه هيات محترم وزيران در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي )

شماره 5100/4523/211 تاريخ: 07/08/1382 پيوست: اداره امور اقتصادي و دارائي استان اداره کل دفتر دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادي سازمان حسابرسي شوراي عالي مالياتي دفتر فني مالياتي هيات عالي انتظامي مالياتي دادستان انتظامي مالياتي پژوهشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران تصويب نامه شماره 39811/ت…

اصلاح مصوبه جايزه متعلقه به محصولات کشاورزي

اصلاح مصوبه جايزه متعلقه به محصولات کشاورزي

شماره:37279/ 29491 تاريخ:19/07/1382 پيوست: نظر به اينکه در ذيل جدول پيوست تصويب نامه شماره 39817/ ت 27565 ک مورخ 3/9/1381 که بر اساس طرح تصويب نامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت ” در قبال تحويل هر تن چغندر قند، بيست (20) کيلوگرم تفاله به نرخ هر کيلوگرم بيست(20) ريال…

مقررات بند ج ماده 127 در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي)

مقررات بند ج ماده 127 در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي)

شماره:39817 / ت 27565ک تاريخ:03/09/1381 پيوست: وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 21/7/1381 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه هاي شماره 34455/ ت 25428 هـ مورخ 13/8/1380و 6954/ ت 24505 هـ مورخ 22/2/1380…