مالیات بر درآمد اتفاقی-شورای عالی مالیاتی

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:۶۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۰/۰۵/۱۳۹۳ پيوست:  پيوست   بخشنامه   ۶۱ ۹۳ ۱۲۸-۱۱۹ م   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امورمالياتي موضوع نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي    باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه…

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:۶۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۰/۰۵/۱۳۹۳ پيوست:  پيوست بخشنامه   ۶۱ ۹۳ ۱۲۸-۱۱۹ م   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امورمالياتي موضوع نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي   باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره…

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شماره:۱۴۴۹۸/۲۰۱ تاريخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: صورتجلسه شوراي عالي مالياتي   گزارش شماره ۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ معاون فني و حقوقي سازمان منضم به تصوير نامه شماره ۱۴۵/۲۳۲ مورخ ۸/۲/۸۸ مدير کل دفتر امور تشخيص مالياتي و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور در جلسه مورخ ۴/۸/۸۸…

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شماره:۱۴۴۹۸/۲۰۱ تاريخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: صورتجلسه شوراي عالي مالياتي   گزارش شماره ۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ معاون فني و حقوقي سازمان منضم به تصوير نامه شماره ۱۴۵/۲۳۲ مورخ ۸/۲/۸۸ مدير کل دفتر امور تشخيص مالياتي و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور در جلسه مورخ ۴/۸/۸۸…

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:۱۴۳۰۲/۲۰۱ تاريخ:۰۳/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره ۱۵۵۶۷/۲۱۰ مورخ ۱۵/۲/۸۸ معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:۱۴۳۰۲/۲۰۱ تاريخ:۰۳/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره ۱۵۵۶۷/۲۱۰ مورخ ۱۵/۲/۸۸ معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:۱۴۳۰۲/۲۰۱ تاريخ:۰۳/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره ۱۵۵۶۷/۲۱۰ مورخ ۱۵/۲/۸۸ معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…

تخليه بر اساس راي دادگاه

تخليه بر اساس راي دادگاه

شماره: ۹۴۷۶/۴/۳۰  تاريخ:۲۳/۰۹/۱۳۷۳ پيوست: گزارش شماره ۲۹۰۰- ۵/۳۰-۲۵/۸/۱۳۷۳ دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۷۳ هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است .گزارش مذکور داير بر طرح اين مسئله است که ” آيا امر تخليه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاري…

ماليات انتقال به عوض حق واگذاري

ماليات انتقال به عوض حق واگذاري

شماره:۴۰۴۹/۴/۳۰ تاريخ:۱۸/۰۳/۱۳۷۲ پيوست:  گزارش شماره ۶۳۵/۵/۳۰- ۱۸/۲/۱۳۷۲ دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در اجراي بند ۳ ماده  ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۷۲ هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . موضوع گزارش مشعر برطرح اين مسئله است…