مالیات بر درآمد اتفاقی-شورای عالی مالیاتی

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:61/93/200 تاريخ:20/05/1393 پيوست:  پيوست   بخشنامه   61 93 128-119 م   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امورمالياتي موضوع نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي    باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه…

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:61/93/200 تاريخ:20/05/1393 پيوست:  پيوست بخشنامه   61 93 128-119 م   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امورمالياتي موضوع نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي   باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره…

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شماره:14498/201 تاريخ:10/08/1388 پيوست: صورتجلسه شوراي عالي مالياتي   گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فني و حقوقي سازمان منضم به تصوير نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدير کل دفتر امور تشخيص مالياتي و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور در جلسه مورخ 4/8/88…

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها

شماره:14498/201 تاريخ:10/08/1388 پيوست: صورتجلسه شوراي عالي مالياتي   گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فني و حقوقي سازمان منضم به تصوير نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدير کل دفتر امور تشخيص مالياتي و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور در جلسه مورخ 4/8/88…

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:14302/201 تاريخ:03/08/1388 پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره 15567/210 مورخ 15/2/88 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:14302/201 تاريخ:03/08/1388 پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره 15567/210 مورخ 15/2/88 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:14302/201 تاريخ:03/08/1388 پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره 15567/210 مورخ 15/2/88 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…

تخليه بر اساس راي دادگاه

تخليه بر اساس راي دادگاه

شماره: 9476/4/30  تاريخ:23/09/1373 پيوست: گزارش شماره 2900- 5/30-25/8/1373 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6/9/1373 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است .گزارش مذکور داير بر طرح اين مسئله است که ” آيا امر تخليه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاري…

ماليات انتقال به عوض حق واگذاري

ماليات انتقال به عوض حق واگذاري

شماره:4049/4/30 تاريخ:18/03/1372 پيوست:  گزارش شماره 635/5/30- 18/2/1372 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در اجراي بند 3 ماده  255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 9/3/1372 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . موضوع گزارش مشعر برطرح اين مسئله است…