08-مالیات بر درآمد مشاغل

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 پیرو دستوالعمل شماره 50596/200 مورخ 24/02/1396

آیین نامه تحریر دفاتر جدید قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه تحریر دفاتر جدید قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه تحریر دفاتر جدید قانون مالیاتهای مستقیم «آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیت موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394…

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم- اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مادة ١٠٠ ـ مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مکلف اند اظهارنامة مالياتي ‌مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي که وسيلة ‌سازمان امور مالياتي کشور…

مالیات مکسوره قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 25-6-1391

مالیات مکسوره قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 25-6-1391

مالیات مکسوره قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 25-6-1391

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 مشاغل

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 مشاغل

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي صنفي در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار…

اولويت نصب صندوق فروش فروشندگان آهن آلات

اولويت نصب صندوق فروش فروشندگان آهن آلات

پيرو بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی درخصوص تعيين مشاغل داراي اولويت نصب صندوق فروش ، لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 57-94-200 مورخ 7/6/1394 اعلام داشته ” مطابق بند 2 بخشنامه مذکور صرفاً فروشندگان آهن آلات مطابق اولويت تعيين شده مرحله اول موضوع…

معافیت داروخانه ها از نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

معافیت داروخانه ها از نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

تاریخ: 22 تیر 1394 کلاسه پرونده: 94/294 شماره دادنامه: 460 موضوع رأی: ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200- 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 22/4/1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند…

درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال1393 صاحبان وسايط نقليه مسافري ، باري ، ماشين آلات راهسازي و صنعتي

درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال1393 صاحبان وسايط نقليه مسافري ، باري ، ماشين آلات راهسازي و صنعتي

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال1393 صاحبان وسايط نقليه مسافري ، باري ، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و…

قانون مالياتهاي مستقيم – مالیات بر درآمد مشاغل

قانون مالياتهاي مستقيم – مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد. تبصره – درآمد شرکت های…