مالیات بر سایر منابع-آيين نامه

آيين نامه اجرايي ماده (??) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور

آيين نامه اجرايي ماده (??) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور

شماره:90836 /ت48793هـ تاريخ:18/04/1392 پيوست: آيين نامه اجرايي ماده ( 17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور                                                                              وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور     هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پيشنهاد…