مالیات بر سایر منابع-تصویب نامه

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ تاريخ:۱۸/۰۴/۱۳۹۲ پيوست: آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور                                                                              وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور     هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد…

انتخاب کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور

انتخاب کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور

شماره:۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ تاريخ:۰۲/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت بازرگاني- وزارت مسکن و شهرسازي- وزارت دادگستري وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارت جهاد کشاورزي- بانک مرکزي جمهوري…

تصويب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از دوبار در سال مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده(۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم

تصويب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از دوبار در سال مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده(۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۲۱۶۶۶۴/ ت ۴۱۸۳۰ک تاريخ: ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ پيوست:     وزارت مسکن و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ ت ۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و…