مالیات بر سایر منابع- دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاري اعضاي کانون سردفتران و دفتر ياران دراجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۹

دستورالعمل خوداظهاري اعضاي کانون سردفتران و دفتر ياران دراجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۹

شماره : ۸۱۹۲/۲۰۰ تاريخ :  ۸/۴/۱۳۹۰ پيوست : دستور العمل   ۵۱۷ ۱۳۹۰ ۱۵۸ م مخاطبين / ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري اعضاي کانون سردفتران و دفتر ياران دراجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۸۹ بنا به اختيار حاصل…