مالیات بر سایر منابع-شورای عالی مالیاتی

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي

شماره:۱۴۳۰۲/۲۰۱ تاريخ:۰۳/۰۸/۱۳۸۸ پيوست: صورتجلسه   گزارش شماره ۱۵۵۶۷/۲۱۰ مورخ ۱۵/۲/۸۸ معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت…