مراجع تشخيص ماليات-تصویب نامه

در مورد شرح وظايف و پستهاي مالياتي تا تاييد و اجراي تشکيل سازمان امور مالياتي

در مورد شرح وظايف و پستهاي مالياتي تا تاييد و اجراي تشکيل سازمان امور مالياتي

شماره:۲۲۴۸۰/ ت ۲۵۳۰۳ هـ تاريخ:۱۴/۰۷/۱۳۸۰ پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۰ بنا به پيشنهاد شماره ۳۳۵۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده(۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۹- تصويب نمود: تشکيلات سازمان امور مالياتي…

تصويب تشکيلات سازمان امور مالياتي وآيين نامه اجرايي بند الف ۵۹برنامه سوم

تصويب تشکيلات سازمان امور مالياتي وآيين نامه اجرايي بند الف ۵۹برنامه سوم

شماره:۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ تاريخ:۱۰/۰۶/۱۳۸۰ پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور    هيات وزيران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ بنا به پيشنهاد مشترک شماره ۰۰۳/۰۳س۲۵۴۱/۱۰۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم…