23-مرجع حل اختلاف مالياتي

قانون مالياتهاي مستقيم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جزدرمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: ۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور. ۲…

دستورالعمل هاي مالياتي شرکتهاي تاسيساتي

دستورالعمل هاي مالياتي شرکتهاي تاسيساتي

شماره: ۱۵۴۶۸/۸۵۱۸/۴/۳۰ تاريخ: ۲۹/۰۸/۱۳۷۳ پيوست: بمنظور تسهيل و تسريع در تشخيص و وصول ماليات بردرآمد و مالياتهاي تکليفي شرکتهاي تاسيساتي و تجهيزاتي جلسات متعددي با حضور نمايندگان وزارت متبوع و انجمن صنفي شرکتهاي مذکور تشکيل و پس از بحث و تبادل نظر نتيجه منتهي به صورتجلسه مورخ ۱۶/۷/۷۳ گرديده است…

عدم حضور يکي از اعضا هيات هاي حل اختلاف مالياتي

عدم حضور يکي از اعضا هيات هاي حل اختلاف مالياتي

شماره:۲۵۸۵۰ تاريخ: ۰۶/۰۶/۱۳۷۳ پيوست: اداره کل  اخيراً مشاهده شده است که تعدادي از آراء صادره ازهياتهاي حل اختلاف مالياتي به استناد عدم حضور يکي از اعضاء هيات درجلسه و بعلت عدم انعکاس دعوت قبلي از وي در پرونده و يا متن راي ،توسط شعب ديوان عدالت اداري نقض شکلي گرديده…

حضور نماينده صنف در هيآت

حضور نماينده صنف در هيآت

شماره: ۶۱۶۵۲/۳۷۷۵/۵/۳۰ تاريخ: ۰۳/۱۲/۱۳۷۲ پيوست: چون حسب استفساريه مصوب ۲۹/۲/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي درخصوص تاثيرماده ۱۷۳ قانون مالياتهاي مستقيم برماده ۱۱۱ قانون شرکتهاي تعاوني ، مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحيه آن ناقض مقررات فصل نوزدهم قانون شرکتهاي تعاوني مصوب خرداد ۱۳۵۰ واصلاحيه هاي آن نميباشد عليهذا توجه خواهند داشت که…

تشکيل هيات حل اختلاف با حضور کليه اعضا

تشکيل هيات حل اختلاف با حضور کليه اعضا

شماره:۲۶۲۱۳/۱۰۸۰۱/۴/۳۰ تاريخ:۱۲/۱۰/۱۳۷۱ پيوست: نظر به اينکه طبق اطلاع واصله، بعضاً مشاهده مي شود که هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدون حضور نماينده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون ماليات هاي مستقيم تشکيل مي گردد لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا هيات حل اختلاف مالياتي با حضور کليه اعضاء تشکيل گردد…

نماينده صنف و اتاق در هيات هاي حل اختلاف مالياتي

نماينده صنف و اتاق در هيات هاي حل اختلاف مالياتي

شماره: ۵۷۸۷۶/۱۹۰۲/۴/۳۰ تاريخ: ۱۵/۱۱/۱۳۶۸ پيوست: چون ترتيب اجراي حکم قسمت اخيربند ۳ ماده ۲۴۴قانون مالياتهاي مستقيم از جهت عضويت نماينده شوراي مرکزي اصناف يا بازرگاني وصنايع و معادن ايران در هيئتهاي حل اختلاف مالياتي مامور رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلي هم ازنظر مراجع فوق الذکر…

تشکيل هيات حل اختلاف جهت تعيين ضريب مالياتي

تشکيل هيات حل اختلاف جهت تعيين ضريب مالياتي

شماره: ۱۷۰۲۴/۹۱۵/۵/۳۰ تاريخ: ۱۳/۰۴/۱۳۶۸ پيوست: اداره کل مالياتهاي مرکز تهران دراجراي تبصره ۳ ماده ۱۵۴قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي و بمنظور ايجاد هماهنگي درتعيين ضريب مالياتي درآمدي که درجدول ضرايب مالياتي سال مربوطه براي آن ضريب تعيين نشده است بموجب اين حکم نسبت به تشکيل هيئت حل…

تفويض اختيار به مديران استان نسبت به تشکيل هيات حل اختلاف مالياتي

تفويض اختيار به مديران استان نسبت به تشکيل هيات حل اختلاف مالياتي

شماره: ۳۸۵۸/۲۰۶/۵/۳۰ تاريخ: ۳۱/۰۱/۱۳۶۸ پيوست: اداره کل اموراقتصادي ودارائي استان دراجراي ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي ضمن تفويض اختيار وانتصاب نماينده موضوع بنديک ماده قانوني مذکور مقتضي است نسبت به تشکيل هيات حل اختلاف مالياتي مورد نياز درسطح استان با رعايت مقررات مربوط اقدام نماييد.…