معافيت های مالیاتی-آيين نامه

آیین نامه ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰

آیین نامه ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰

آیین نامه ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاهها

آیین نامه بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۱۲۶-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۷-۱۲-۱۳۹۴ پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   ۱۲۶ ۹۴ ۱۳۲ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط سازمان امورمالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴ شماره:۷۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۰۵-۰۸-۱۳۹۴ پيوست: دارد پيوست بخشنامه   ۷۹ ۹۴ بند (د) ماده (۱۳۲) م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر…

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيوست:دارد پيوست بخشنامه ۱۴۱ ۹۳ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۱۰۳/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست:دارد پيوست بخشنامه   ۱۰۳ ۹۳ ۱۳۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم   پيرو بخشنامه۲۰۹۳۰/۴۵۷۶-۲۱۱ مورخ۱۱/۸/۱۳۸۱،به پيوست تصوير تصويب نامه شماره۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ هيأت محترم وزيران، درخصوص…

ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰

ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰

شماره :۱۳۳۸۳/۲۰۰ تاريخ : ۲۴/۵/۱۳۹۰ پيوست : دارد بخشنامه   ۰۳۰ ۹۰ تبصره ۳ ماده ۱۳۹ م مخاطبين / ذينفعان ادره کل امورمالياتي…. موضوع ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره (…

استفاده از معافيت مقرر در ماده ۱۳۲

استفاده از معافيت مقرر در ماده ۱۳۲

نوع:ديوان عدالت اداري مواد مرتبط با مالياتهاي مستقيم: ۱۳۲ خلاصه موضوع: استفاده از معافيت مقرر در ماده ۱۳۲ شماره دادنامه:۶۶۸ تاريخ دادنامه:۲۳/۹/۱۳۸۸ کلاسه پرونده:۸۸/۶۵۰ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي:شرکت کمپرسور سازي ايران. موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري.  مقدمه:…

مناطق نمونه گردشگري

مناطق نمونه گردشگري

شماره:۲۶۹۲۵/ت ۳۳۵۵۵هـ تاريخ:۱۱/۰۵/۱۳۸۴ پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۶۹۴-۱/۸۴۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري وبه استناد ماده (۸) قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري –مصوب ۱۳۸۲- تصويب نمود: مناطق نمونه گردشگري، موضوع ماده (۴) آئين نامه اجرايي نحوه تشکيل واداره مناطق نمونه گردشگري،…