معافيت های مالیاتی-تصويب نامه

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:126-94-200 تاريخ: 27-12-1394 پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   126 94 132 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: 125-94-200 تاريخ: 26-12-1394 پيوست : دارد پيوست بخشنامه 125 94 ماده 134 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي   مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم پيرو بخشنامه هاي شماره 2093-4576-211 مورخ 11-8-1381 و شماره 103-93-200…

ابلاغ تصويب نامه اصلاح “آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها”

ابلاغ تصويب نامه اصلاح “آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها”

شماره: 114-94-200 تاريخ: 24-11-1394 پيوست پيوست: دارد بخشنامه 114 94 تبصره 3 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ تصويب نامه اصلاح “آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر…

آيين نامه اجرايي بند د ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب1394

آيين نامه اجرايي بند د ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب1394

آيين نامه اجرايي بند د ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب1394

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:230/93/141 تاريخ:1393/12/12 پيوست:دارد پيوست بخشنامه 141 93 ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب 1391 و بند 48 قانون بودجه سال 1392 ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ…

در خصوص تسويه بدهي­هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي

در خصوص تسويه بدهي­هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي

شماره:104/93/200 تاريخ: 10/9/1393 پيوست: دارد  پیوست بخشنامه   104 93 مصوب هيات وزيران م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هيات محترم وزيران     به پيوست تصويرتصويب­نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هيات…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:103/93/200 تاريخ: 10/9/1393 پيوست:  پيوست بخشنامه   103 93 134 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم پيروبخشنامه20930/4576-211 مورخ11/8/1381،به پيوست تصوير تصويب نامه شماره97440/ت50691هـ مورخ 26/8/1393 هيأت محترم وزيران، درخصوص « اصلاح…

ابلاغ قانون تفسير ماده (133) قانون ماليات هاي مستقمي و اصلاحات بعدي آن

ابلاغ قانون تفسير ماده (133) قانون ماليات هاي مستقمي و اصلاحات بعدي آن

شماره:67-93-200 تاريخ:24-06-1393 پيوست: دارد بخشنامه   67 93 133 و 81 م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ قانون تفسير ماده (133) قانون ماليات هاي مستقمي و اصلاحات بعدي آن به پيوست تفسير ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن…

تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380

تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380

شماره:85759/ت48524هـ تاريخ:11/04/1392 پيوست:دارد پیوست وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380- تصويب نمود: در ماده(16) اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره(3)…

تسليم اظهارنامه در موعد مقرر رعايت مقررات اين آيين نامه شرط برخورداري از معافيت مالياتي است

تسليم اظهارنامه در موعد مقرر رعايت مقررات اين آيين نامه شرط برخورداري از معافيت مالياتي است

شماره:242895/ت48524هـ تاريخ:08/12/1391 پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1391بنا به پيشنهاد شماره 142774/12274/200مورخ 1/8/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره(3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380- تصويب نمود: مـواد (15)و (16) آييـن نامه اجـرايي تـبصره…