معافيت های مالیاتی-تصويب نامه

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۱۲۶-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۷-۱۲-۱۳۹۴ پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   ۱۲۶ ۹۴ ۱۳۲ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: ۱۲۵-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۶-۱۲-۱۳۹۴ پيوست : دارد پيوست بخشنامه ۱۲۵ ۹۴ ماده ۱۳۴ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي   مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم پيرو بخشنامه هاي شماره ۲۰۹۳-۴۵۷۶-۲۱۱ مورخ ۱۱-۸-۱۳۸۱ و شماره ۱۰۳-۹۳-۲۰۰…

ابلاغ تصويب نامه اصلاح “آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها”

ابلاغ تصويب نامه اصلاح “آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها”

شماره: ۱۱۴-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۴-۱۱-۱۳۹۴ پيوست پيوست: دارد بخشنامه ۱۱۴ ۹۴ تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ تصويب نامه اصلاح “آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر…

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب۱۳۹۴

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيوست:دارد پيوست بخشنامه ۱۴۱ ۹۳ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ…

در خصوص تسويه بدهي­هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي

در خصوص تسويه بدهي­هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي

شماره:۱۰۴/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست: دارد  پیوست بخشنامه   ۱۰۴ ۹۳ مصوب هيات وزيران م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت ۵۱۰۴۷ هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران     به پيوست تصويرتصويب­نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت ۵۱۰۴۷ هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ هيات…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۱۰۳/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست:  پيوست بخشنامه   ۱۰۳ ۹۳ ۱۳۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم پيروبخشنامه۲۰۹۳۰/۴۵۷۶-۲۱۱ مورخ۱۱/۸/۱۳۸۱،به پيوست تصوير تصويب نامه شماره۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ هيأت محترم وزيران، درخصوص « اصلاح…

ابلاغ قانون تفسير ماده (۱۳۳) قانون ماليات هاي مستقمي و اصلاحات بعدي آن

ابلاغ قانون تفسير ماده (۱۳۳) قانون ماليات هاي مستقمي و اصلاحات بعدي آن

شماره:۶۷-۹۳-۲۰۰ تاريخ:۲۴-۰۶-۱۳۹۳ پيوست: دارد بخشنامه   ۶۷ ۹۳ ۱۳۳ و ۸۱ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ قانون تفسير ماده (۱۳۳) قانون ماليات هاي مستقمي و اصلاحات بعدي آن به پيوست تفسير ماده ۱۳۳ قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن…

تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۸۰

تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۸۰

شماره:۸۵۷۵۹/ت۴۸۵۲۴هـ تاريخ:۱۱/۰۴/۱۳۹۲ پيوست:دارد پیوست وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۸۰- تصويب نمود: در ماده(۱۶) اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره(۳)…

تسليم اظهارنامه در موعد مقرر رعايت مقررات اين آيين نامه شرط برخورداري از معافيت مالياتي است

تسليم اظهارنامه در موعد مقرر رعايت مقررات اين آيين نامه شرط برخورداري از معافيت مالياتي است

شماره:۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ تاريخ:۰۸/۱۲/۱۳۹۱ پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۲۷۷۴/۱۲۲۷۴/۲۰۰مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره(۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۸۰- تصويب نمود: مـواد (۱۵)و (۱۶) آييـن نامه اجـرايي تـبصره…