معافيت های مالیاتی-ديوان عدالت اداري

ارسال رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۲۶-۷-۱۳۹۰ موضوع دادنامه شماره ۱۰۳

ارسال رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۲۶-۷-۱۳۹۰ موضوع دادنامه شماره ۱۰۳

شماره: ۸۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۱-۰۸-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه ۸۰ ۹۴ ۱۳۲/۱۳۸ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۲۶-۷-۱۳۹۰ موضوع دادنامه شماره ۱۰۳ به پيوست…

ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰

ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰

شماره:۱۳۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۶/۱۲/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۱۳۵ ۹۳ ۱۳۸- ۱۳۲ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰  به پيوست تصوير دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ…

ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰

ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰

شماره:۱۳۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۶/۱۲/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۱۳۵ ۹۳ ۱۳۸- ۱۳۲ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰  به پيوست تصوير دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ…

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: ۶۷۰ تاريخ: ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: ۶۷۰ تاريخ: ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

ابلاغ راي شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند الف رديف ۳ تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران

ابلاغ راي شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند الف رديف ۳ تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران

شماره دادنامه: ۹۲۸ تاريخ دادنامه:۲۳/۱۲/۱۳۹۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۹ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي:خانم فاطمه لطافت موضوع شکايت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند۳مصوبه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ – ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستي ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند۳مصوبه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ – ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته…

ابطال فصل پنجم از آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم .

ابطال فصل پنجم از آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم .

شماره دادنامه : ۸ تاريخ : ۲۲/۱/۱۳۹۰ کلاسه پرونده : ۸۷/۱۰۶۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي : موقوفه مرحوم آيت اله محمد جعفر شريعتمداري استر آبادي با توليت آقاي محمد جواد شريعتمداري موضوع شکايت و خواسته : ابطال فصل پنجم از آيين نامه اجرايي موضوع تبصره…

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري

شماره دادنامه:۶۶۸ تاريخ دادنامه:۲۳/۹/۱۳۸۸ کلاسه پرونده:۸۸/۶۵۰ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي:شرکت کمپرسور سازي ايران. موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۵۹ موضوع شکايت شرکت کمپرسور سازي ايران(سهامي عام) به…

ابطال بخشنامه هاي شماره ۱۰۰۸۱/۴۰۰۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ و شماره ۲۱۱/۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالياتي

ابطال بخشنامه هاي شماره ۱۰۰۸۱/۴۰۰۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ و شماره ۲۱۱/۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالياتي

شماره دادنامه:۸۳۶ تاريخ دادنامه:۲۷/۱۱/۱۳۸۷ کلاسه پرونده:۸۷/۱۰۵ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي:آقاي مهران لرکي ارد دارابي. مـوضـوع شـکايت و خـواسته:ابطال بخشنامه هاي شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي. مـقـدمـه: شـاکي به شـرح دادخـواست تقديمي اعلام داشته است، در اجراي ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي…

ابطال بند ۳ بخشنامه ۳۲۹۵۲ راجع به معافيت هاي مؤسسات انتشاراتي ومطبوعاتي

ابطال بند ۳ بخشنامه ۳۲۹۵۲ راجع به معافيت هاي مؤسسات انتشاراتي ومطبوعاتي

شماره :دادنامه ۲۸۹ تاريخ:۲۴/۰۹/۱۳۸۰ پيوست: کلاسه پرونده: هـ۷۹/۴۰۶ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: شرکت شباويز    موضوع شکايت وخواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۲۹۵۲/۶۴۰۹-۴/۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي مقدمه: شاکي طي داخواست ولايحه تکميلي آن اعلام داشته است، پس از صدور…