معافيت های مالیاتی-شوراي عالي مالياتي

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم

شماره: ۶۵-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۴-۶-۱۳۹۴ پيوست: بخشنامه   ۶۵ ۹۴ تبصره۳-۱۳۲ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم    بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره ۳- ۲۰۱ مورخ…

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه

شماره:۱۱۸/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ پيوست:  پیوست بخشنامه   ۱۱۸ ۹۳ ۱۳۹ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه  بدينوسيله نظر اکثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳(تصوير…

تعلق ماليات موضوع ماده ۱۰۵ به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوي سهام شرکت ديگر

تعلق ماليات موضوع ماده ۱۰۵ به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوي سهام شرکت ديگر

شماره:۸۹۱۶/۲۰۱ تاريخ:۰۸/۰۷/۱۳۸۶ پيوست: رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي   شرکت مرغداران تهران (در سنوات۸۱ و۸۲) و مجتمع کشت و صنعت اشراق (در سال ۱۳۸۲) مقداري وجوه نقد به منظور مشارکت در پرتفوي سهام(سبد سهام) شرکت تکلم به آن شرکت پرداخت نموده اند تا شرکت اخير بر اساس قراردادهاي مشارکت…

معافيت موضوع تبصره ۷ الحاقي و تبصره ۳ اصلاحي ماده ۱۳۲

معافيت موضوع تبصره ۷ الحاقي و تبصره ۳ اصلاحي ماده ۱۳۲

شماره:۸۶۱۳/۲۰۱ تاريخ:۰۷/۰۸/۱۳۸۴ پيوست: صورتجلسه   نظر به اينکه راجع به اعمال معافيت مالياتي موضوع تبصره ۷ الحاقي مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ به ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۳ اصلاحي مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتي که داراي پروانه بهره داري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي…

تسري مفاد تبصره ماده۱۹۳ نسب به کارگاه ها

تسري مفاد تبصره ماده۱۹۳ نسب به کارگاه ها

شماره:۳۳۸۲/ ۲۰۱ تاريخ:۲۴/۰۴/۱۳۸۲ پيوست: چون در مورد مفاد حکم قسمت اخير ماده ۱۱۰ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي مبني بر تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت، و تسري مفاد تبصره…

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قيد شده در دوران معافيت ۱۳۲مشمول ماليات مي باشد

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قيد شده در دوران معافيت ۱۳۲مشمول ماليات مي باشد

شماره: ۶۸۳۸/۲۰۱ تاريخ: ۱۳/۰۸/۱۳۸۱ پيوست: رأي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نظر به اينکه در ارتباط با استفاده يا عدم استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي , نسبت به آن قسمت از درآمد موديان مالياتي که در صورتهاي مالي…

در خصوص سودهاي اوراق مشارکت پرداختي قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال ۷۶ و وضعيت معافيت يا عدم معافيت سودهاي مربوطه

در خصوص سودهاي اوراق مشارکت پرداختي قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال ۷۶ و وضعيت معافيت يا عدم معافيت سودهاي مربوطه

شماره:۱۵۴۶/۴/۳۰ تاريخ:۲۵/۰۲/۱۳۷۹ پيوست: نامه شماره ۷۸۳۲۲۱۰/۳۰/۲۴۷۳/۷۸۱۲۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۸ شهرداري تهران در خصوص معافيت مالياتي سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ ۱۵/۹/۷۸ معاون محترم درآمدهاي مالياتي ودر اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحيه بعدي آن در جلسه مورخ ۲۴/۲/۷۸ هيأت عمومي…

معافيت شرکتهاي تعاوني توليدي فرش و اتحاديه هاي آنها

معافيت شرکتهاي تعاوني توليدي فرش و اتحاديه هاي آنها

شماره: ۸۷۸۲/۴/۳۰ تاريخ: ۰۸/۰۷/۱۳۷۸ پيوست: نامه شماره ۱۵۱۹/۲۵۱ مکرر مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ دبيرخانه کميسيون ماده ۲۵۱ مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۷۸ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است . مفاد نامه يادشده عبارت از اين است که ” چون از اتحاديه هاي…

معافيت واحد هاي توليدي که به هر دليل براي مدتي دچار وقفه گرديده است

معافيت واحد هاي توليدي که به هر دليل براي مدتي دچار وقفه گرديده است

شماره:۱۱۱۱۳/۴/۳۰ تاريخ:۰۴/۱۱/۱۳۷۷ پيوست:  نامه شماره ۴۶۱۰/۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۷ مسئول واحد پيگيري حوزه معاونت اموراقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهاي مالياتي معطوف به مندرجات صفحه ۱۱ گزارش آقاي روشناسان بازرس سازمان بازرسي کل کشور (منضم به نامه شماره ۳۷۳۶/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۶ رياست محترم سازمان يادشده )…

وضعيت ماليات بوفه هاي مستقر در باشگاه هاي ورزشي از لحاظ معافيت

وضعيت ماليات بوفه هاي مستقر در باشگاه هاي ورزشي از لحاظ معافيت

شماره:۸۹۰۴/۴/۳۰ تاريخ:۰۲/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: گزارش شماره۷۴۸۳-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ رياست شوراي عالي مالياتي که با توجه به نامه شماره ۱۱/۴۴۷۵۸ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۷ دفتر رياست محترم جمهور منضم به تصوير نامه شماره ۲۲۱۲۵/۱ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷ رياست محترم سازمان تربيت بدني راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه هاي ورزشي به لحاظ وجود…