معافيت های مالیاتی-شوراي عالي مالياتي

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره3ماده132 قانون ماليات هاي مستقيم

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره3ماده132 قانون ماليات هاي مستقيم

شماره: 65-94-200 تاريخ: 14-6-1394 پيوست: بخشنامه   65 94 تبصره3-132 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت موضوع تبصره3ماده132 قانون ماليات هاي مستقيم    بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ…

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه

شماره:118/93/200 تاريخ: 20/10/1393 پيوست:  پیوست بخشنامه   118 93 139 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص برخي از درآمدهاي موسسات خيريه و عام المنفعه  بدينوسيله نظر اکثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 4-201 مورخ 12/3/1393(تصوير…

تعلق ماليات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوي سهام شرکت ديگر

تعلق ماليات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوي سهام شرکت ديگر

شماره:8916/201 تاريخ:08/07/1386 پيوست: رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي   شرکت مرغداران تهران (در سنوات81 و82) و مجتمع کشت و صنعت اشراق (در سال 1382) مقداري وجوه نقد به منظور مشارکت در پرتفوي سهام(سبد سهام) شرکت تکلم به آن شرکت پرداخت نموده اند تا شرکت اخير بر اساس قراردادهاي مشارکت…

معافيت موضوع تبصره 7 الحاقي و تبصره 3 اصلاحي ماده 132

معافيت موضوع تبصره 7 الحاقي و تبصره 3 اصلاحي ماده 132

شماره:8613/201 تاريخ:07/08/1384 پيوست: صورتجلسه   نظر به اينکه راجع به اعمال معافيت مالياتي موضوع تبصره 7 الحاقي مورخ 26/11/1376 به ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 3 اصلاحي مورخ 27/11/1380 ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتي که داراي پروانه بهره داري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي…

تسري مفاد تبصره ماده193 نسب به کارگاه ها

تسري مفاد تبصره ماده193 نسب به کارگاه ها

شماره:3382/ 201 تاريخ:24/04/1382 پيوست: چون در مورد مفاد حکم قسمت اخير ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي مبني بر تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت، و تسري مفاد تبصره…

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قيد شده در دوران معافيت 132مشمول ماليات مي باشد

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قيد شده در دوران معافيت 132مشمول ماليات مي باشد

شماره: 6838/201 تاريخ: 13/08/1381 پيوست: رأي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نظر به اينکه در ارتباط با استفاده يا عدم استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي , نسبت به آن قسمت از درآمد موديان مالياتي که در صورتهاي مالي…

در خصوص سودهاي اوراق مشارکت پرداختي قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعيت معافيت يا عدم معافيت سودهاي مربوطه

در خصوص سودهاي اوراق مشارکت پرداختي قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعيت معافيت يا عدم معافيت سودهاي مربوطه

شماره:1546/4/30 تاريخ:25/02/1379 پيوست: نامه شماره 7832210/30/2473/78124 مورخ 14/9/1378 شهرداري تهران در خصوص معافيت مالياتي سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ 15/9/78 معاون محترم درآمدهاي مالياتي ودر اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحيه بعدي آن در جلسه مورخ 24/2/78 هيأت عمومي…

معافيت شرکتهاي تعاوني توليدي فرش و اتحاديه هاي آنها

معافيت شرکتهاي تعاوني توليدي فرش و اتحاديه هاي آنها

شماره: 8782/4/30 تاريخ: 08/07/1378 پيوست: نامه شماره 1519/251 مکرر مورخ 8/12/1377 دبيرخانه کميسيون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3/8/1378 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است . مفاد نامه يادشده عبارت از اين است که ” چون از اتحاديه هاي…

معافيت واحد هاي توليدي که به هر دليل براي مدتي دچار وقفه گرديده است

معافيت واحد هاي توليدي که به هر دليل براي مدتي دچار وقفه گرديده است

شماره:11113/4/30 تاريخ:04/11/1377 پيوست:  نامه شماره 4610/1 مورخ 19/3/1377 مسئول واحد پيگيري حوزه معاونت اموراقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهاي مالياتي معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقاي روشناسان بازرس سازمان بازرسي کل کشور (منضم به نامه شماره 3736/1 مورخ 20/3/1376 رياست محترم سازمان يادشده )…

وضعيت ماليات بوفه هاي مستقر در باشگاه هاي ورزشي از لحاظ معافيت

وضعيت ماليات بوفه هاي مستقر در باشگاه هاي ورزشي از لحاظ معافيت

شماره:8904/4/30 تاريخ:02/09/1377 پيوست: گزارش شماره7483-4/30 مورخ 27/7/1377 رياست شوراي عالي مالياتي که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 16/7/1377 دفتر رياست محترم جمهور منضم به تصوير نامه شماره 22125/1 مورخ 6/7/1377 رياست محترم سازمان تربيت بدني راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه هاي ورزشي به لحاظ وجود…