15-مقررات عمومي

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار ۱۳۹۶

آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جدید

آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جدید

آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جدید در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شرح…

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

شماره: ۱۷۶۳۱/۱۴۲۲/۲۱۴ تاريخ: ۰۷/۱۰/۱۳۸۴ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي سازمان حسابرسي دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور اقتصادي  مجله ماليات احتراماً قانون…

اصلاحيه بندهاي (۲) و(۳) ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحيه بندهاي (۲) و(۳) ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: ۱۱۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ:  ۱۱-۱۱-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۳۰ ۹۴        ماده  ۱۷۲ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه بندهاي (۲) و(۳) ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم  به پيوست اصلاحيه بندهاي(۲) و(۳) ضوابط اجرائي موضوع ماده ۱۷۲…

عدم امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي مالياتهاي تکليفي و حقوق و ساير منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالياتي که به هر دليلي در صدور آن اشتباهاتي رخ داده است

عدم امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي مالياتهاي تکليفي و حقوق و ساير منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالياتي که به هر دليلي در صدور آن اشتباهاتي رخ داده است

عدم امکان تهاتر ماليات عملکرد با مالياتهاي تکليفي و حقوق نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي ماليات هاي تکليفي، حقوق و ساير منابع همچنين اصلاح قبوض مالياتي صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هويتي و …، بدينوسيله مقرر…

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

شماره: ۹۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد پيرو بخشنامه شماره ۹۰/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۴ موضوع جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگي جرايم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي،…

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

شماره: ۹۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد   بخشنامه     ۹۷ ۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به…

عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد بخشنامه   ۹۵ ۹۴ ۴۲/۴۵/۴۷/۴۸/۴۹/۵۰/۵۱/۱۵۹/۲۴۲ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان…

عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد   بخشنامه   ۹۵ ۹۴ ۴۲/۴۵/۴۷/۴۸/۴۹/۵۰/۵۱/۱۵۹/۲۴۲ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي…