مقررات عمومي-آيين نامه

آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جدید

آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جدید

آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جدید در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شرح…

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان

شماره: ۱۰۵۳/۶۸/۲۱۴ تاريخ: ۳۰/۰۱/۱۳۸۴ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان اداره کل دفتر دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دانشکده امور اقتصادي شوراي عالي مالياتي هيات عالي انتظامي مالياتي دادستاني انتظامي مالياتي سازمان حسابرسي جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور اقتصادي قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و…

اصلاح عبارتي در آئين نامه ۴۶۷۵۴

اصلاح عبارتي در آئين نامه ۴۶۷۵۴

شماره:۶۰۶۷۴/ت ۳۲۰۱۶هـ تاريخ:۲۰/۱۰/۱۳۸۳ پيوست:   اصلاح آئين نامه اجرايي ماده (۱۶۵) قانون ماليات هاي مستقيم وزارت امور اقتصادي ودارايي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۴۱۳۰۷/۳۴۹۳-۲۱۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد ماده (۱۶۵) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود: آئين…

اضافه نمودن متن جديد به عنوان ماده ۸ آيين نامه اجرايي ماده ۱۶۵موضوع تصويب نامه مورخ ۶۸/۰۵/۰۵

اضافه نمودن متن جديد به عنوان ماده ۸ آيين نامه اجرايي ماده ۱۶۵موضوع تصويب نامه مورخ ۶۸/۰۵/۰۵

شماره: ۳۲۴۸۰/ت ۲۷۲۵۸هـ تاريخ: ۰۷/۰۷/۱۳۸۱ پيوست: وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۳۱۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۷۱- تصويب نمود: متن زير به عنوان ماده (۸) به  آيين نامه…

آيين نامه ماده ۱۶۵

آيين نامه ماده ۱۶۵

شماره: ۴۶۷۵۴/ت ۴۳۸هـ تاريخ: ۰۵/۰۵/۱۳۶۸ پيوست: هيات وزيران درجلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۸ بنابه پيشنهادشماره ۲۳۳۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وزارت اموراقتصادي ودارائي ،آئين نامه اجرائي ماده ۱۶۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ رابه شرح زيرتصويب نمودند. ” آيين نامه ماده ۱۶۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ موضوع کسر خسارات وارده از درآمدمشمول ماليات…

آيين نامه اجراي وصول مالياتها

آيين نامه اجراي وصول مالياتها

شماره:۵۳۶۵/۱۷۷۴/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۲/۱۳۶۸ پيوست:  آئين نامه اجرائي وصول مالياتها  فصل اول – درشرايط صدوربرگ اجرائي: ماده ۱- هرگاه مودي پس ازابلاغ برگ اجرائي ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدهي خود را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائيات معادل بدهي ازاموال…