مقررات عمومي-بخشنامه

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

شماره: ۱۷۶۳۱/۱۴۲۲/۲۱۴ تاريخ: ۰۷/۱۰/۱۳۸۴ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي سازمان حسابرسي دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور اقتصادي  مجله ماليات احتراماً قانون…

اصلاحيه بندهاي (۲) و(۳) ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحيه بندهاي (۲) و(۳) ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: ۱۱۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ:  ۱۱-۱۱-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۳۰ ۹۴        ماده  ۱۷۲ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه بندهاي (۲) و(۳) ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم  به پيوست اصلاحيه بندهاي(۲) و(۳) ضوابط اجرائي موضوع ماده ۱۷۲…

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

شماره: ۹۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد   بخشنامه     ۹۷ ۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به…

عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد   بخشنامه   ۹۵ ۹۴ ۴۲/۴۵/۴۷/۴۸/۴۹/۵۰/۵۱/۱۵۹/۲۴۲ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فني و حقوقي…

جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم

جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم

ماره: ۹۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۰-۰۹-۱۳۹۴ بخشنامه     ۹۰ ۹۴ ۱۶۹/۲۷۲ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي…

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳

شماره: ۸۱-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۱-۰۸-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۸۱ ۹۴ مواد   ۴۰،۱۵۸،۱۶۷،۱۹۱ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ پيرو…

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳

تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳

شماره: ۸۱-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۱-۰۸-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۸۱ ۹۴ مواد   ۴۰،۱۵۸،۱۶۷،۱۹۱ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ پيرو بخشنامه…

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

شماره: ۴۵-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۴-۴-۱۳۹۴ پيوست: پیوست بخشنامه   ۴۵ ۹۴ ۱۶۹ مکرر م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي موضوع ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵)  دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم به پيوست تصوير راي…

اظهارنامه هاي برداشت نشده عملکرد ۱۳۹۲

اظهارنامه هاي برداشت نشده عملکرد ۱۳۹۲

شماره: ۴۱-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۴-۴-۱۳۹۴ پيوست:   بخشنامه   ۴۱ ۹۴ ۱۵۶ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي موضوع اظهارنامه­ هاي برداشت نشده عملکرد ۱۳۹۲ بااستناد به مفاد ماده ۱۵۶ قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و پيرو بخشنامه شماره…