مقررات عمومي-تصویب نامه

صورتجلسه تفاهم خوداظهاري با کانون وکلاي دادگستري(مشمولين بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)

صورتجلسه تفاهم خوداظهاري با کانون وکلاي دادگستري(مشمولين بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)

شماره:۲۹۹۹۹/۸۷۲/۲۳۲ تاريخ:۰۶/۰۴/۱۳۸۶ پيوست: اداره کل امور مالياتي….   احتراماً، به پيوست نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاري با کانون وکلاي دادگستري(مشمولين بند ب ماده ۹۵ ق.م.م) در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي ماليات عملکرد سال ۱۳۸۵ ارسال مي گردد. مقتضي است مديران کل امور مالياتي با هماهنگي کانون مذکور و…

اصلاح عبارتي در آئين نامه ۴۶۷۵۴

اصلاح عبارتي در آئين نامه ۴۶۷۵۴

شماره:۶۰۶۷۴/ت ۳۲۰۱۶هـ تاريخ:۲۰/۱۰/۱۳۸۳ پيوست:   اصلاح آئين نامه اجرايي ماده (۱۶۵)قانون ماليات هاي مستقيم وزارت امور اقتصادي ودارايي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۴۱۳۰۷/۳۴۹۳-۲۱۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد ماده (۱۶۵) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود: آئين نامه…

بدهي مالياتي زلزله زدگان بم که بيش از ۵۰%اموالشان از بين رفته تا پايان ۸۲بخشوده مي شود

بدهي مالياتي زلزله زدگان بم که بيش از ۵۰%اموالشان از بين رفته تا پايان ۸۲بخشوده مي شود

شماره:۶۰۱۴۰/ت۳۰۰۷۱هـ تاريخ:۱۸/۱۱/۱۳۸۲ پيوست: هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۵۶۲۹۹ مورخ۷/۱۰/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ۱۶۵اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم –مصوب ۱۳۷۱ – تصويب نمود: بدهي مالياتي موديان مناطق زلزله زده شهرستان بم که بيش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنان در…

آيين نامه اجرايي بندهاي ط وک تبصره ۱ بودجه ۸۱

آيين نامه اجرايي بندهاي ط وک تبصره ۱ بودجه ۸۱

شماره:۴۲۰۹/ت ۲۶۳۳۸هـ تاريخ:۰۴/۰۲/۱۳۸۱ پيوست:دارد هيأت وزيران درجلسه مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۳۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجزء (۲) بند(ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور،آيين نامه اجرايي بندهاي (ط) و(ک) تبصره ياد…

معافيت مالياتي زلزله زدگان

معافيت مالياتي زلزله زدگان

شماره:۱۱۷۸۱ / ت۲۳۶هـ تاريخ:۰۸/۰۸/۱۳۷۲ پيوست: هيات وزيران در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۷۲ بنا به پيشنهادشماره ۲۲۶۱۶/۳۰۳۱/۵/۳۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ وزارت امور اقتصادي ودارائي وبه استناد بند الف ماده ۴۸ قانون اصلاحي موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۷۱ تصويب نمود: بدهي مالياتي موديان مناطق زلزله زده استان هاي گيلان وزنجان که بيش…

فهرست مناطق جنگ زده

فهرست مناطق جنگ زده

شماره:۵۴۹۶۳/ت۱۲۷هـ تاريخ:۲۳/۰۴/۱۳۷۲ پيوست: هيات محترم وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۸۳۹۳ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۱ وزارت امور اقتصادي ودارائي وبه استناد بند(ب) ماده(۴۸) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ تصويب نمود: فهرست مناطق جنگ زده غرب وجنوب کشور به شرح زير مي باشد: ۱- بخشهاي…