هزينه هاي قابل قبول و استهلاك- بخشنامه

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

شماره: 99-94-200 تاريخ: 19-10-1394 پيوست: دارد بخشنامه  99 94 بند 18 ماده 148 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبني بر رد شکايت شرکت…

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

شماره: 86-94-200 تاريخ: 26-08-1394  پیوست بخشنامه   86 94 147 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه…

تصويب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال 1388 در شرکت هاي برق منطقه اي

تصويب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال 1388 در شرکت هاي برق منطقه اي

شماره: 38-94-200 تاريخ: 3-4-1394 پيوست: پيوست بخشنامه   38 94 تصويب نامه هيات وزيران – ماده 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد…

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور

شماره:20-94-200 تاريخ:3-3-1394 پيوست: پیوست بخشنامه 20 94 147 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و…

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

شماره:8-94-200 تاريخ:2-2-1394 پيوست: پيوست بخشنامه   8 94 ماده 148 ق.م.م م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي  در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه…

مجوز فعاليت بانک آينده

مجوز فعاليت بانک آينده

شماره:7-94-200 تاريخ: 29-1-1394 پيوست: پيوست بخشنامه   7 94 تبصره 4 ماده 24-104-145- بند 18 ماده 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع مجوز فعاليت بانک آينده   به موجب نامه شماره 350487 مورخ 26-12-1393 مديريت کل مقررات، مجوز هاي بانکي…

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز

شماره: 138/93/200 تاريخ: 12/12/1393 پيوست: پيوست بخشنامه   138 93 بند 11 ماده 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ذخيره مطالبات بانک­ها (مشكوك الوصول) بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز  در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و…

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:230/93/141 تاريخ:1393/12/12 پيوست:دارد پیوست بخشنامه   141 93 ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب 1391 و بند 48 قانون بودجه سال 1392 ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره 90836/ت 48793 هـ…

ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388

ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388

شماره:131/93/200 تاريخ: 28/11/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   131 93 147و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت…

ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388

ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388

شماره:131/93/200 تاريخ: 28/11/1393 پيوست: پيوست بخشنامه   131 93 147و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت…