هزينه هاي قابل قبول و استهلاك- بخشنامه

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۹۴۳۰۶/اق /۳۱ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۹۴۳۰۶/اق /۳۱ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

شماره: ۹۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۹-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد بخشنامه  ۹۹ ۹۴ بند ۱۸ ماده ۱۴۸ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۹۴۳۰۶/اق /۳۱ مورخ ۴-۸-۱۳۹۴ مبني بر رد شکايت شرکت…

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

شماره: ۸۶-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۶-۰۸-۱۳۹۴  پیوست بخشنامه   ۸۶ ۹۴ ۱۴۷ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه…

تصويب نامه شماره ۱۴۹۸۰/ ت ۵۰۵۳۵ هـ مورخ ۱۰-۰۲-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال ۱۳۸۸ در شرکت هاي برق منطقه اي

تصويب نامه شماره ۱۴۹۸۰/ ت ۵۰۵۳۵ هـ مورخ ۱۰-۰۲-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال ۱۳۸۸ در شرکت هاي برق منطقه اي

شماره: ۳۸-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۳-۴-۱۳۹۴ پيوست: پيوست بخشنامه   ۳۸ ۹۴ تصويب نامه هيات وزيران – ماده ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۹۸۰/ ت ۵۰۵۳۵ هـ مورخ ۱۰-۰۲-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران درخصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد…

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور

شماره:۲۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ:۳-۳-۱۳۹۴ پيوست: پیوست بخشنامه ۲۰ ۹۴ ۱۴۷ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و…

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

شماره:۸-۹۴-۲۰۰ تاريخ:۲-۲-۱۳۹۴ پيوست: پيوست بخشنامه   ۸ ۹۴ ماده ۱۴۸ ق.م.م م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي  در اجراي تبصره يک ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه…

مجوز فعاليت بانک آينده

مجوز فعاليت بانک آينده

شماره:۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۲۹-۱-۱۳۹۴ پيوست: پيوست بخشنامه   ۷ ۹۴ تبصره ۴ ماده ۲۴-۱۰۴-۱۴۵- بند ۱۸ ماده ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع مجوز فعاليت بانک آينده   به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۳ مديريت کل مقررات، مجوز هاي بانکي…

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز

شماره: ۱۳۸/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ پيوست: پيوست بخشنامه   ۱۳۸ ۹۳ بند ۱۱ ماده ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ذخيره مطالبات بانک­ها (مشكوك الوصول) بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز  در اجراي تبصره يک ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم و…

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱ تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ پيوست:دارد پیوست بخشنامه   ۱۴۱ ۹۳ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ب ، س   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ…

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

شماره:۱۳۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۱۳۱ ۹۳ ۱۴۷و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت…

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

شماره:۱۳۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ پيوست: پيوست بخشنامه   ۱۳۱ ۹۳ ۱۴۷و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت…