هزينه هاي قابل قبول و استهلاك-دستورالعمل

تسعير ارز –  هزینه قابل قبول

تسعير ارز – هزینه قابل قبول

تسعير ارز – هزینه قابل قبول – چنانچه نرخ ارز در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز با نرخ قبلي

رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي

رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي

شماره:۲۱۰۱۲/۲۰۰ تاريخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۰۷ ۱۳۹۱ ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۰۵ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالياتي درخصوص حساب تعديلات سنواتي در زمان…

رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي

رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي

شماره:۲۱۰۱۲/۲۰۰ تاريخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۰۷ ۱۳۹۱ ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۰۵ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالياتي درخصوص حساب تعديلات سنواتي در زمان…

رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي

رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي

شماره:۷۰۷۹۳ تاريخ:۲۹/۱۰/۱۳۸۸ پيوست: دارد دستورالعمل ۵۳۳ ۱۴۷و۱۴۸ ۸۸ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي استان …. موضوع رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي پيرو دستورالعمل شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۸۸ موضوع رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي و…

رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي

رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي

شماره:۷۰۷۹۳ تاريخ:۲۹/۱۰/۱۳۸۸ پيوست: دارد دستورالعمل ۵۳۳ ۱۴۷و۱۴۸ ۸۸ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي استان …. موضوع رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي پيرو دستورالعمل شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۸۸ موضوع رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي و…

دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود وکارمزد پرداختي

دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود وکارمزد پرداختي

شماره:۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ تاريخ: ۱۸/۰۳/۱۳۸۸ پيوست: دستورالعمل ۵۱۱ ۱۴۷و ۱۴۸ ۸۸ م   مخاطبين/ ذينفعان ادارات کل امور مالياتي امور مالياتي شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود و کارمزد پرداختي به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به حساب تسهيلات مالي دريافتي وهزينه سود وکارمزد پرداختي، مقرر…

دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود وکارمزد پرداختي

دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود وکارمزد پرداختي

شماره:۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ تاريخ: ۱۸/۰۳/۱۳۸۸ پيوست: دستورالعمل ۵۱۱ ۱۴۷و ۱۴۸ ۸۸ م   مخاطبين/ ذينفعان ادارات کل امور مالياتي امور مالياتي شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود و کارمزد پرداختي به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به حساب تسهيلات مالي دريافتي وهزينه سود وکارمزد پرداختي، مقرر…

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات

شماره: ۹۲۴۷۵ تاريخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ پيوست: دستورالعمل   کد: ۵۰۹ ۸۶ ۱۴۷ م  مخاطبين / ذينفعان ادارات کل امور مالياتي … موضوع پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات باستناد بند د ماده ۱۶۳ قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده ۱۰۷ قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفيذ گرديده است…

دستورالعمل حسابرسي مالياتي

دستورالعمل حسابرسي مالياتي

شماره :۳۵۰۷۲/۳۶۶۴/۲۱۱ تاريخ :۱۸/۰۶/۸۱ پيوست: دارد سازمان اموراقتصادي و دارايي استان اداره کل در اجراي ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسي مالياتي و يک نسخه فرم نمونه دستورالعمل حسابرسي مالياتي و يـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ موديان مالياتي جهت اطلاع واقدام…

دستورالعمل حسابرسي مالياتي

دستورالعمل حسابرسي مالياتي

شماره :۳۵۰۷۲/۳۶۶۴/۲۱۱ تاريخ :۱۸/۰۶/۸۱ پيوست: دارد سازمان اموراقتصادي و دارايي استان اداره کل در اجراي ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسي مالياتي و يک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسي مـالـياتي و يـک نـسخه فـرم نـمونه گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ موديان مالياتي جهت اطلاع واقدام…