هزينه هاي قابل قبول و استهلاك-دیوان عدالت اداری

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۹۴۳۰۶/اق /۳۱ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۹۴۳۰۶/اق /۳۱ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ مبني بر رد شکايت شرکت توليد اتومبيل سايپا

شماره: ۹۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۹-۱۰-۱۳۹۴ پيوست: دارد   بخشنامه  ۹۹ ۹۴ بند ۱۸ ماده ۱۴۸ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال راي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۹۴۳۰۶/اق /۳۱ مورخ ۴-۸-۱۳۹۴ مبني بر رد شکايت…

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

شماره:۱۳۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ پيوست:  پیوست بخشنامه   ۱۳۱ ۹۳ ۱۴۷و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت…

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸

شماره:۱۳۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه ۱۳۱ ۹۳ ۱۴۷و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۳مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري…

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۵ درخصوص ابطال بندهاي (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۵ درخصوص ابطال بندهاي (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵

ماره:۱۲۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۸/۱۱/۱۳۹۳ پيوست:  پيوست بخشنامه   ۱۲۵ ۹۳ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۵ درخصوص ابطال بندهاي (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵…

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان متبوع

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان متبوع

شماره دادنامه:۴۱۲ تاريخ دادنامه:۲۵/۶/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۸ موضوع رأي:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور شاکي: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش‌کار: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بند ۹ بخشنامه شماره۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور…

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان متبوع

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان متبوع

شماره دادنامه:۴۱۲ تاريخ دادنامه:۲۵/۶/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۸ موضوع رأي:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور شاکي: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش‌کار: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بند ۹ بخشنامه شماره۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور…

ابطال بندهاي ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸

ابطال بندهاي ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸

شماره:۵۱۳ الي ۵۱۷ تاريخ:۱۸/۱۱/۱۳۸۹ کلاسه پرونده:۸۹/۳۲۵،۹۸، ۸۸/۷۷۶، ۷۸۰، ۱۰۱۶ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات:۱- شرکت پتروشيمي رجال با وکالت آقاي داريوش توکي ۲- شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا با وکالت آقاي حسين فداکار ۳- شرکت ماليبل سايپا با وکالت آقاي سعيد بهمني ۴- شرکت بين المللي پتروتک سان…

ابطال بندهاي ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸

ابطال بندهاي ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸

شماره:۵۱۳ الي ۵۱۷ تاريخ:۱۸/۱۱/۱۳۸۹ کلاسه پرونده:۸۹/۳۲۵،۹۸، ۸۸/۷۷۶، ۷۸۰، ۱۰۱۶ مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات:۱- شرکت پتروشيمي رجال با وکالت آقاي داريوش توکي ۲- شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا با وکالت آقاي حسين فداکار ۳- شرکت ماليبل سايپا با وکالت آقاي سعيد بهمني ۴- شرکت بين المللي پتروتک سان…

ابطال بند يک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور

ابطال بند يک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور

شماره دادنامه: ۴۱۰ تاريخ:۱۱/۰۶/۱۳۸۶  کلاسه پرونده: ۸۵/۹۱۷ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: آقاي حسين فرنام. موضوع شکايت و خواسته:ابطال بند يک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور.  مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان امور مالياتي بر خلاف نص صريح بند…

تأييد بخشنامه شماره ۸۷۱۴/۷۱۴۴۳-۳۰/۴ مورخ ۸۰/۱۱/۲۸

تأييد بخشنامه شماره ۸۷۱۴/۷۱۴۴۳-۳۰/۴ مورخ ۸۰/۱۱/۲۸

شماره:دادنامه ۶۱ تاريخ:۱۴/۰۲/۱۳۸۲ پيوست:   کلاسه پرونده: ۸۱/۲۵ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: شرکت ايران خودرو موضوع شکايت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادي ودارائي مقدمه: شرکت ايران خودرو به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره وصول واجراي ماليات هاي غير مستقيم بر…