25-هيأت عالي انتظامي مالياتي

قانون مالياتهاي مستقيم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

قانون مالياتهاي مستقيم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261– هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن…