20-وصول ماليات

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ:  ۱۸-۱۲-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۱۱۹ ۹۴ ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ:  ۱۸-۱۲-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۱۱۹ ۹۴ ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي کند. بر اين اساس، ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواندکمک شاياني به موديان براي…

نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده

نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده

شماره:۱۰۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۱۰۶ ۹۳ تبصره(۱)‌ و (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم الف   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ مديران کل محترم امور مالياتي…

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

شماره:۹۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۷/۸/۱۳۹۳ پيوست: بخشنامه   ۹۱ ۹۳ بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور (مواد ۷۹ الي ۸۸)، ماده ۲۱۵ قانون مالياتهاي مستقيم و مواد ۵۳ و ۵۴ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون اخيرالذکر س   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران اداره کل امورمالياتي استان­ …………

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

شماره:۹۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۷/۸/۱۳۹۳ پيوست: بخشنامه   ۹۱ ۹۳ بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور (مواد ۷۹ الي ۸۸)، ماده ۲۱۵ قانون مالياتهاي مستقيم و مواد ۵۳ و ۵۴ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون اخيرالذکر س   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران اداره کل امورمالياتي استان­ …………

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

شماره:۸۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۳/۸/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۸۵ م بند(۲) ماده ۱۲قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون ماليات هاي مستقيم ۹۳   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران معاونت­هاي سازمان و ادارات کل امورمالياتي موضوع ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱…

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

شماره:۸۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۳/۸/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۸۵ م بند(۲) ماده ۱۲قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون ماليات هاي مستقيم ۹۳   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران معاونت­هاي سازمان و ادارات کل امورمالياتي موضوع ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱…

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه

شماره:۵۲۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۳۰/۶/۱۳۹۳ پيوست: پیوست دستورالعمل ۵۲۵ ۹۳ دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه س دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه معاونت ماليات‌هاي مستقيم دفتر خدمات موديان فهرست  face=Times New Roman1- مقدمه …………………………………………………………………………….. ۲-. هدف………………………………………………………………………………. ۳-. دامنه کاربرد………………………………………………………………………. ۴٫ مراجع……………………………………………………………………………… ۵-. تعاريف……………………………………………………………………………..…

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي

شماره:۲۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۰۳/۰۳/۱۳۹۳ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۲۶ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۹۷ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي به قرار اطلاع واصله،…