20-وصول ماليات

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: 119-94-200 تاريخ:  18-12-1394 پيوست: دارد پیوست بخشنامه   119 94 ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: 119-94-200 تاريخ:  18-12-1394 پيوست: دارد پیوست بخشنامه   119 94 ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي کند. بر اين اساس، ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواندکمک شاياني به موديان براي…

نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده

نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده

شماره:106/93/200 تاريخ:10/9/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   106 93 تبصره(1)‌ و (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم الف   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ مديران کل محترم امور مالياتي…

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

شماره:91/93/200 تاريخ: 17/8/1393 پيوست: بخشنامه   91 93 بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور (مواد 79 الي 88)، ماده 215 قانون مالياتهاي مستقيم و مواد 53 و 54 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون اخيرالذکر س   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران اداره کل امورمالياتي استان­ …………

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

شماره:91/93/200 تاريخ: 17/8/1393 پيوست: بخشنامه   91 93 بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور (مواد 79 الي 88)، ماده 215 قانون مالياتهاي مستقيم و مواد 53 و 54 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون اخيرالذکر س   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران اداره کل امورمالياتي استان­ …………

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

شماره:85/93/200 تاريخ: 3/8/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   85 م بند(2) ماده 12قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره (1) ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم 93   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران معاونت­هاي سازمان و ادارات کل امورمالياتي موضوع ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961…

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

شماره:85/93/200 تاريخ: 3/8/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   85 م بند(2) ماده 12قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره (1) ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم 93   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران معاونت­هاي سازمان و ادارات کل امورمالياتي موضوع ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961…

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه

شماره:525/93/200 تاريخ: 30/6/1393 پيوست: پیوست دستورالعمل 525 93 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه س دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدير از موديان مالياتي خوش حساب نمونه معاونت ماليات‌هاي مستقيم دفتر خدمات موديان فهرست  face=Times New Roman1- مقدمه …………………………………………………………………………….. 2-. هدف………………………………………………………………………………. 3-. دامنه کاربرد………………………………………………………………………. 4. مراجع……………………………………………………………………………… 5-. تعاريف……………………………………………………………………………..…

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي

شماره:26/93/200 تاريخ:03/03/1393 پيوست: دارد پیوست بخشنامه   26 93 تبصره 2 ماده 97 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي به قرار اطلاع واصله،…