وصول ماليات-آیین نامه

ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۸۲۸۵/۲۰۰ تاريخ:۱۱/۰۴/۱۳۹۰ پيوست:دارد پیوست بخشنامه   ۵۱۵ ۹۰ ماده ۲۱۸ م   مخاطبين/ ذينفعان رييس محترم امور مالياتي شهر تهران رييس محترم امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي استانها موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون…

آيين نامه اجراي وصول ماليات ها

آيين نامه اجراي وصول ماليات ها

شماره:۵۳۶۵/۱۷۷۴/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۲/۱۳۶۸ پيوست:  آئين نامه اجرائي وصول ماليات ها  فصل اول – درشرايط صدوربرگ اجرائي: ماده ۱- هرگاه مودي پس ازابلاغ برگ اجرائي ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدهي خود را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائيات معادل بدهي…