وصول ماليات-آیین نامه

ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:8285/200 تاريخ:11/04/1390 پيوست:دارد پیوست بخشنامه   515 90 ماده 218 م   مخاطبين/ ذينفعان رييس محترم امور مالياتي شهر تهران رييس محترم امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي استانها موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون…

آيين نامه اجراي وصول ماليات ها

آيين نامه اجراي وصول ماليات ها

شماره:5365/1774/4/30 تاريخ: 24/02/1368 پيوست:  آئين نامه اجرائي وصول ماليات ها  فصل اول – درشرايط صدوربرگ اجرائي: ماده 1- هرگاه مودي پس ازابلاغ برگ اجرائي ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 بدهي خود را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائيات معادل بدهي…