وصول ماليات-بخشنامه

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ:  ۱۸-۱۲-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۱۱۹ ۹۴ ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ تاريخ:  ۱۸-۱۲-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۱۱۹ ۹۴ ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…

نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده

نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده

شماره:۱۰۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۱۰/۹/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۱۰۶ ۹۳ تبصره(۱)‌ و (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم الف   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ مديران کل محترم امور مالياتي…

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

شماره:۹۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۷/۸/۱۳۹۳ پيوست: بخشنامه   ۹۱ ۹۳ بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور (مواد ۷۹ الي ۸۸)، ماده ۲۱۵ قانون مالياتهاي مستقيم و مواد ۵۳ و ۵۴ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون اخيرالذکر س   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران اداره کل امورمالياتي استان­ …………

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

شماره:۹۱/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۱۷/۸/۱۳۹۳ پيوست: بخشنامه   ۹۱ ۹۳ بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور (مواد ۷۹ الي ۸۸)، ماده ۲۱۵ قانون مالياتهاي مستقيم و مواد ۵۳ و ۵۴ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون اخيرالذکر س   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران اداره کل امورمالياتي استان­ …………

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

شماره:۸۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ: ۳/۸/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۸۵ م بند(۲) ماده ۱۲قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون ماليات هاي مستقيم ۹۳   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران معاونت­هاي سازمان و ادارات کل امورمالياتي موضوع ارسال دادنامه وحدت رويه شماره ۹۶۱…

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي

شماره:۲۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۰۳/۰۳/۱۳۹۳ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۲۶ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۹۷ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي به قرار اطلاع واصله،…

شرايط آگهي فروش اموال توقيفي موضوع ماده (۳۵) آيين نامه اجرايي

شرايط آگهي فروش اموال توقيفي موضوع ماده (۳۵) آيين نامه اجرايي

شماره: ۱۱۶۹۲ /۲۳۰/د تاريخ:۳۰/۰۴/۱۳۹۲ پيوست:                                                                               بخشنامه   ۰۴۴ ۹۲ ماده (۳۵) آيين نامه اجرايي ماده (۲۱۸) م   مخاطبين/ ذينفعان امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امورمالياتي   موضوع درج آگهي فروش اموال توقيفي پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (۳۵) آيين نامه اجرايي ماده…

آگهي مربوط به فروش اموال توقيفي

آگهي مربوط به فروش اموال توقيفي

شماره: ۱۶۱۲۱/۲۰۰ تاريخ: ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ پيوست: بخشنامه   کد: ۰۵۶ ۱۳۹۱ ماده ۳۵ آئين نامه اجرائي ماده ۲۱۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع آگهي مربوط به فروش اموال توقيفي به منظور تسريع در فروش اموال توقيفي توسط واحدهاي وصول…

تآکيد بر اجراي کامل تمامي فصول آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات هاي مستقيم

تآکيد بر اجراي کامل تمامي فصول آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات هاي مستقيم

شماره: ۸۴۶۸/۲۰۰ تاريخ: ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ پيوست:  بخشنامه   ۰۱۹ ۱۳۹۱ ۲۱۸ م     مخاطبين رئيس محترم امور مالياتي شهر تهران رئيس محترم امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي استانها موضوع تأکيد بر اجراي کامل تمامي فصول آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم بنا به گزارشات…