وصول ماليات-تصویب نامه

استمهال بدهي مالياتي ووام برخي شرکت ها

استمهال بدهي مالياتي ووام برخي شرکت ها

شماره:۳۱۰۳۸/ت ۳۳۷۲۸هـ تاريخ:۱۲/۰۶/۱۳۸۴ پيوست:  وزراي عضو کميسيون منتخب مأمور رسيدگي به مشکلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبا رعايت    تصويب نامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵۳هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ تصويب نمودند:استمهال بدهي مالياتي ووام برخي شرکت ها:  ۱- مبلغ دو ميليارد…

استمهال بدهي و وام تعدادي از شرکت ها

استمهال بدهي و وام تعدادي از شرکت ها

شماره: ۴۴۱۰۲ / ت ۲۹۶۵۹ ک تاريخ:۲۶/۰۸/۱۳۸۲ پيوست: وزراي عضو کميسيون منتخب مأمور رسيدگي به مشکلات واحد هاي توليدي در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ به استناد اصل يکصدو و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تصويب نامه شماره۴۱۹۵۵ / ت ۲۰۱۵۳ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ تصويب نمودند:استمهال بدهي…

استمهال بدهي تعدادي از شرکت ها

استمهال بدهي تعدادي از شرکت ها

شماره:۳۶۰۰۴/ ت ۲۹۴۴۱ ک تاريخ:۰۱/۰۷/۱۳۸۲ پيوست: وزراي عضو کميسيون منتخب مأمور رسيدگي به مشکلات واحد هاي توليدي در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ با رعايت تصويب نامه شماره ۴۱۹۵۵/ ت ۲۰۱۵۳ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به مسائل و…