وظايف اشخاص ثالث-بخشنامه

ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۴ در خصوص ابطال بند هاي ۵ و ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۸۷

ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۴ در خصوص ابطال بند هاي ۵ و ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۸۷

شماره: ۲۰۰/۹۴/۱۱۶   تاريخ :  ۱۳۹۴/۱۱/۲۶  پيوست: دارد   بخشنامه   ۱۱۶ ۹۴            ۱۸۷         م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۴ در خصوص ابطال بند هاي ۵ و ۶ مصوبه…

ارسال رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴

ارسال رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴

شماره: ۸۷-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۰۹-۰۹-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست  بخشنامه   ۸۷ ۹۴ ماده ۸۵ م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع دادنامه شماره…

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري

شماره:۲۰۰/۹۳/۱۲۷ تاريخ:۱۳۹۳/۱۱/۱۲ پيوست: دارد   بخشنامه   ۱۲۷ ۹۳   ماده يک و دو قانون تسهيل ، ماده ۱۸۷ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري  به پيوست تصوير راي هيات عمومي…

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

شماره:۶۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۴/۶/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۶۶ ۹۳ ۱۶۷ و ۱۹۱ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده بنابه اختيار حاصل…

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

شماره:۶۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۴/۶/۱۳۹۳ پيوست: پیوست بخشنامه   ۶۶ ۹۳ ۱۶۷ و ۱۹۱ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده بنابه اختيار حاصل…

ابلاغ ارزش هاي معاملاتي سال ۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کميسيون موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ ارزش هاي معاملاتي سال ۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کميسيون موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۲۰/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۲/۰۲/۱۳۹۳ پيوست:دارد پیوست بخشنامه   ۲۰ ۹۳ ۶۴ م   مخاطبين اصلي/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران موضوع ابلاغ ارزش هاي معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کميسيون موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي مقررات ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه…

دريافت اطلاعات اشخاص حقوقي و حقيقي از اداره ثبت شرکتها

دريافت اطلاعات اشخاص حقوقي و حقيقي از اداره ثبت شرکتها

شماره:۳۰۳۸۳/۲۳۰/د تاريخ:۱۸/۱۰/۱۳۹۲ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   کد: ۱۱۲ ۹۲ ۱۸۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان موضوع دريافت اطلاعات اشخاص حقوقي و حقيقي از اداره ثبت شرکتها  پيرو نامه شماره ۳۹۳۳۱/۲۳۰/د مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ درخصوص اجراي ماده ۱۸۴ قانون مالياتهاي مستقيم، ازآنجائيکه برخي…

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۸۳۵۵/۲۰۰/ص تاريخ: ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۰۵۱ ۹۲ ۱۸۶ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي مستندسازي و يکسان نمودن فرآيند صدور گواهي هاي مالياتي،به پيوست…

ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۸۳۲۴/۲۰۰/ص تاريخ: ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۰۵۲ ۹۲ ۱۸۷ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي يکـسان سازي رويه پاسخ گويي به مراجع استعلام کننده،به…

فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم

فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم

شماره: ۷۸۲۶ /۲۰۰/ص تاريخ:۳۰/۰۴/۱۳۹۲ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۰۱۲ ۹۲ ۱۸۶ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم بر اساس مفاد ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، صدور يا تجديد يا…