اجتناب از اخذ ماليات مضاعف

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

شماره: ۱۷۶۳۱/۱۴۲۲/۲۱۴ تاريخ: ۰۷/۱۰/۱۳۸۴ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي سازمان حسابرسي دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور اقتصادي  مجله ماليات احتراماً قانون…

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني از تاريخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ هجري شمسي.

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني از تاريخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ هجري شمسي.

شماره: ۵-۹۴-۲۲۰ تاريخ: ۲۵-۱-۱۳۹۴ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۵ ۹۴ ۱۶۸ م   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و…

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه از تاريخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ هجري شمسي.

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه از تاريخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ هجري شمسي.

شماره:۳۳۹۵۴/۲۲۰/د تاريخ:۲۱/۱۱/۱۳۹۲ پيوست:  پیوست بخشنامه   ۱۲۳ ۹۲ ۱۶۸ م   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري…

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان از تاريخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ هجري شمسي.

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان از تاريخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ هجري شمسي.

شماره: ۲۹۵۴۸/۲۲۰/د تاريخ: ۰۷/۰۹/۱۳۹۱ پيوست: بخشنامه   ۰۶۴ ۱۳۹۱ ۱۶۸ م   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري…

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان از تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۰ هجري شمسي.

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان از تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۰ هجري شمسي.

شماره: ۱۶۹۵۸/۲۲۰/د تاريخ: ۰۸/۰۵/۱۳۹۱ پيوست: دارد  پیوست  بخشنامه   ۰۲۰ ۱۳۹۱ ۱۶۸ م   مخاطبين رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي    موضوع لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران…

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي از تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ خورشيدي

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي از تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ خورشيدي

شماره:۸۶۷۲/۲۰۰/ص تاريخ:۱۳/۰۴/۱۳۹۰ پيوست:دارد بخشنامه   کد: ۰۲۲ ۹۰ ۱۶۸ م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي از تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ خورشيدي…

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت از تاريخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ خورشيدي.

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت از تاريخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ خورشيدي.

شماره:۲۲۶/۲۱۰ تاريخ:۱۵/۰۱/۱۳۹۰ پيوست:دارد بخشنامه   کد: ۰۰۲ ۸۹ ۱۶۸ م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت از تاريخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ خورشيدي. قـانـون موافقتنامه اجتناب…

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۸۹

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۸۹

شماره:۲۴۶۸۷/۲۱۰ تاريخ:۲۲/۰۸/۱۳۸۹ پيوست:دارد بخشنامه کد: ۰۵۶ ۸۹ ۱۶۸ م مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ…

فرم گواهي اقامت (از حيث اجتناب از اخذ ماليات مضاعف)

فرم گواهي اقامت (از حيث اجتناب از اخذ ماليات مضاعف)

شماره:۷۲۹۰۷/۲۱۰ تاريخ:۱۴/۱۱/۱۳۸۸ پيوست: دارد پیوست بخشنامه ۰۷۴ ۸۸ ۱۶۸ م مخاطبين اصلي / ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي… موضوع فرم گواهي اقامت (از حيث اجتناب از اخذ ماليات مضاعف) به پيوست فرم «گواهي اقامت از حيث موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف»…

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و پروتکل اصلاحي آن در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و پروتکل اصلاحي آن در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي

شماره:۶۸۷۶۵ تاريخ: ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ پيوست: دارد بخشنامه   کد: ۰۶۳ ۱۳۸۸ ۱۶۸ م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و پروتکل اصلاحي آن در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي با توجه به مفاد…