اجتناب از اخذ ماليات مضاعف

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

شماره: 17631/1422/214 تاريخ: 07/10/1384 پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي سازمان حسابرسي دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور اقتصادي  مجله ماليات احتراماً قانون…

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني از تاريخ 10/2/1393 هجري شمسي.

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني از تاريخ 10/2/1393 هجري شمسي.

شماره: 5-94-220 تاريخ: 25-1-1394 پيوست: دارد پیوست بخشنامه   5 94 168 م   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و…

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه از تاريخ 27/10/1392 هجري شمسي.

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه از تاريخ 27/10/1392 هجري شمسي.

شماره:33954/220/د تاريخ:21/11/1392 پيوست:  پیوست بخشنامه   123 92 168 م   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري…

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان از تاريخ 15/08/1391 هجري شمسي.

لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان از تاريخ 15/08/1391 هجري شمسي.

شماره: 29548/220/د تاريخ: 07/09/1391 پيوست: بخشنامه   064 1391 168 م   مخاطبين/ ذينفعان رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري…

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان از تاريخ 25/9/1390 هجري شمسي.

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان از تاريخ 25/9/1390 هجري شمسي.

شماره: 16958/220/د تاريخ: 08/05/1391 پيوست: دارد  پیوست  بخشنامه   020 1391 168 م   مخاطبين رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي    موضوع لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران…

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي از تاريخ 11/6/1387 خورشيدي

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي از تاريخ 11/6/1387 خورشيدي

شماره:8672/200/ص تاريخ:13/04/1390 پيوست:دارد بخشنامه   کد: 022 90 168 م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي از تاريخ 11/6/1387 خورشيدي…

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت از تاريخ 23/11/1389 خورشيدي.

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت از تاريخ 23/11/1389 خورشيدي.

شماره:226/210 تاريخ:15/01/1390 پيوست:دارد بخشنامه   کد: 002 89 168 م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت از تاريخ 23/11/1389 خورشيدي. قـانـون موافقتنامه اجتناب…

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ 30/6/1389

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ 30/6/1389

شماره:24687/210 تاريخ:22/08/1389 پيوست:دارد بخشنامه کد: 056 89 168 م مخاطبين ادارات کل امور مالياتي   موضوع لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ 30/6/1389 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ…

فرم گواهي اقامت (از حيث اجتناب از اخذ ماليات مضاعف)

فرم گواهي اقامت (از حيث اجتناب از اخذ ماليات مضاعف)

شماره:72907/210 تاريخ:14/11/1388 پيوست: دارد پیوست بخشنامه 074 88 168 م مخاطبين اصلي / ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران اداره کل امور مالياتي… موضوع فرم گواهي اقامت (از حيث اجتناب از اخذ ماليات مضاعف) به پيوست فرم «گواهي اقامت از حيث موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف»…

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و پروتکل اصلاحي آن در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و پروتکل اصلاحي آن در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي

شماره:68765 تاريخ: 13/10/1388 پيوست: دارد بخشنامه   کد: 063 1388 168 م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و پروتکل اصلاحي آن در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي با توجه به مفاد…