ارسال معاملات

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: ۳۰ ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز ۱۳۹۴

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: ۳۰ ديماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز ۱۳۹۴

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ۳۰ ديماه آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاييز است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، با اعلام آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصلي دوره پاييز امسال، گفت: در اجراي دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، تمام اشخاص حقوقي و…

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل هاي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۹۲ در خصوص اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذکور،به منظور ايجاد وحدت رويه در…

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي…

جرايم  موضوع  ماده ۱۶۹  مکرر  قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي )

جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( جرايم عدم ارسال معاملات فصلي ) شماره: ۹۰-۹۴-۲۰۰ تاريخ: ۱۰-۰۹-۱۳۹۴ جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي…

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

پيرو بخشنامه ۴۵/۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و با عنايت به پيرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۴۵ مور ۱۳۹۴/۲۴/۴ و با عنايت بهپيرو بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۲۴/۴ و با عنايت به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره ۲۰۵ الي ۲۰۸ مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند ۱-۵…

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي به موجب بند «۱-۵» دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «۱۶۹» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «۹۵» قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف بودند از تاريخ ‌۱/‌۱/۱۳۹۱، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي (براساس سال شمسي)‌ تا…

قانون مالياتهاي مستقيم – مقررات عمومی

قانون مالياتهاي مستقيم – مقررات عمومی

ماده ۱۵۵– سال مالیاتی عبارت است از: یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی…

طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه نيافته استان هرمزگان

طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه نيافته استان هرمزگان

شماره:۲۰۷۶۶۹/ت۳۹۲۴۶هـ تاريخ:۲۱/۱۲/۱۳۸۶ پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۶ که در مرکز استان هرمزگان تشکيل گرديد، به استناد تبصره (۱) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۸۰- تصويب نمود: طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه…