تسليم اظهارنامه

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مقررات عمومي قانون مالياتهاي مستقيم

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مقررات عمومي قانون مالياتهاي مستقيم

مقررات عمومي قانون مالياتهاي مستقيم ، آشنایی با قوانین مالیاتی ، مقررات عمومي قانون مالياتهاي مستقيم ، برخي از مقررات عمومي كه آشنايي با آن ها ضروري است

نکات اساسي ماليات بر درآمد مشاغل

نکات اساسي ماليات بر درآمد مشاغل

نکات اساسي ماليات بر درآمد مشاغل به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند.…

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 مشاغل

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 مشاغل

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي صنفي در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار…

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده

شماره:66/93/200 تاريخ:24/6/1393 پيوست: پیوست بخشنامه   66 93 167 و 191 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده بنابه اختيار حاصل…

در خصوص درج کدپستي محل فعاليت صاحبان مشاغل براي استفاده از مزاياي توافق وخوداظهاري مالياتي عملکرد سال 90

در خصوص درج کدپستي محل فعاليت صاحبان مشاغل براي استفاده از مزاياي توافق وخوداظهاري مالياتي عملکرد سال 90

شماره: 15208/230/د تاريخ: 26/04/1391 پيوست:  بخشنامه   027 1391 تبصره (5)‌ ماده (100)‌ و (158) م     مخاطبين رييس محترم امورمالياتي شهرتهران رييس محترم امورمالياتي استان تهران ادارات کل امورمالياتي استانها    موضوع در خصوص درج کدپستي محل فعاليت صاحبان مشاغل براي استفاده از مزاياي توافق وخوداظهاري مالياتي عملکرد…

تمديد مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده (158 )

تمديد مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده (158 )

شماره : 11544/200 تاريخ : 12/5/1390 پيوست : دارد بخشنامه   530 90 قانون ماليات بر ارزش افزوده الف   مخاطبين روساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم امور مالياتي استان ها مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير کل محترم…

دريافت اظهارنامه ها به صورت الکترونيکي و کاغذي

دريافت اظهارنامه ها به صورت الکترونيکي و کاغذي

شماره:11737/230/د تاريخ:19/04/1390 پيوست: دستورالعمل   کد: 522 90 100 و 110 الف مخاطبين رييس محترم امور مالياتي شهر تهران رييس محترم امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي استانها موضوع دريافت اظهارنامه ها به صورت الکترونيکي و کاغذي به قرار اطلاع بـرخي از واحـدهـاي مـالياتي از ارائـه اظهـارنامـه کـاغـذي…

دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال 85 بخش املاک

دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال 85 بخش املاک

شماره:27820/716/232 تاريخ:02/04/1386 پيوست:   اداره کل امور مالياتي…………   دستورالعمل اجرايي طرح خود اظهاري عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکوني، تجاري واداري…) در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم ودر راستاي گسترش فرهنگ خوداظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي وبا هدف بهبود روش هاي اجرايي، دستورالعمل…

دستورالعمل اجرائي طرح خود اظهاري عملکرد سال 84 بخش املاک

دستورالعمل اجرائي طرح خود اظهاري عملکرد سال 84 بخش املاک

شماره: 12731/997/232 تاريخ: 12/04/1385 پيوست: اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي ودارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل امور مالياتي دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي مجله ماليات دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر دستورالعمل اجرائي طرح خود اظهاري عملکرد سال 84 بخش املاک…