تفويض اختيار

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1392صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1392صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:24195/200/ص تاريخ:28/12/1392 پيوست:دارد پیوست دستورالعمل   کد: 541 92 تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي   موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1392صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1390صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1390صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:953/200 تاريخ: 28/01/1392 پيوست: دارد پیوست دستورالعمل   کد: 501 92 تبصره 5 ماده 100 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان ….  موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال 1390صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره 5…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

شماره: 6578/200 تاريخ: 31/03/1391 پيوست:   دستورالعمل   کد: 509 91 تبصره 5 ماده 100 م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران    ادارات کل امور مالياتي            موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم با نظر…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

شماره : 5116/200 تاريخ : 2/3/1390 پيوست : دستور العمل   508 1390 تبصره 5 ماده 100 م مخاطبين / ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي   موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون…

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

شماره:13416 تاريخ:19/02/1386 پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي…   احتراماً، پيرو بخشنامه هاي شماره 13364/427/232 و 13367/426/232 مورخ 19/2/1386 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع…

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

شماره:13416 تاريخ:19/02/1386 پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي…   احتراماً، پيرو بخشنامه هاي شماره 13364/427/232 و 13367/426/232 مورخ 19/2/1386 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع…

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

شماره: 75113 تاريخ: 18/11/1385 پيوست: اداره کل امور مالياتي استان ……………..   بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن وبه منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه…

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

شماره: 75113 تاريخ: 18/11/1385 پيوست: اداره کل امور مالياتي استان ……………..   بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن وبه منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه…

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

شماره: 75113 تاريخ: 18/11/1385 پيوست: اداره کل امور مالياتي استان ……………..   بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن وبه منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه…

تفويض اختيار 181 به مديران کل

تفويض اختيار 181 به مديران کل

شماره:69770/5462/230 تاريخ:22/10/1382 پيوست: بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 181قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، بدينوسيله اجراي مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي وکنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي به جناب عالي تفويض اختيار مي گردد تا وفق مقررات وآئين نامه…