تفويض اختيار

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۲صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۲صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۲۴۱۹۵/۲۰۰/ص تاريخ:۲۸/۱۲/۱۳۹۲ پيوست:دارد پیوست دستورالعمل   کد: ۵۴۱ ۹۲ تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي   موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۲صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۹۵۳/۲۰۰ تاريخ: ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ پيوست: دارد پیوست دستورالعمل   کد: ۵۰۱ ۹۲ تبصره ۵ ماده ۱۰۰ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان ….  موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات وماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان وسايط نقليه عمومي در اجراي مقررات تبصره ۵…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

شماره: ۶۵۷۸/۲۰۰ تاريخ: ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ پيوست:   دستورالعمل   کد: ۵۰۹ ۹۱ تبصره ۵ ماده ۱۰۰ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران    ادارات کل امور مالياتي            موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم با نظر…

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم با نظر اتحاديه ذي ربط

شماره : ۵۱۱۶/۲۰۰ تاريخ : ۲/۳/۱۳۹۰ پيوست : دستور العمل   ۵۰۸ ۱۳۹۰ تبصره ۵ ماده ۱۰۰ م مخاطبين / ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي   موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون…

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

شماره:۱۳۴۱۶ تاريخ:۱۹/۰۲/۱۳۸۶ پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي…   احتراماً، پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۳۳۶۴/۴۲۷/۲۳۲ و ۱۳۳۶۷/۴۲۶/۲۳۲ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۶ رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع…

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري

شماره:۱۳۴۱۶ تاريخ:۱۹/۰۲/۱۳۸۶ پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي…   احتراماً، پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۳۳۶۴/۴۲۷/۲۳۲ و ۱۳۳۶۷/۴۲۶/۲۳۲ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۶ رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تفويض اختيار انجام توافق و تفاهم خوداظهاري در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع…

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

شماره: ۷۵۱۱۳ تاريخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان ……………..   بنا به اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن وبه منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه…

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

شماره: ۷۵۱۱۳ تاريخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان ……………..   بنا به اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن وبه منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه…

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

تفويض اختيار جهت توافق با اتحاديه ها

شماره: ۷۵۱۱۳ تاريخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان ……………..   بنا به اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن وبه منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه…

تفويض اختيار ۱۸۱ به مديران کل

تفويض اختيار ۱۸۱ به مديران کل

شماره:۶۹۷۷۰/۵۴۶۲/۲۳۰ تاريخ:۲۲/۱۰/۱۳۸۲ پيوست: بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱۸۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، بدينوسيله اجراي مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي وکنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي به جناب عالي تفويض اختيار مي گردد تا وفق مقررات وآئين نامه…