جرائم مالیاتی

موديان ماليات بر درآمد وسايط نقليه بدانند

موديان ماليات بر درآمد وسايط نقليه بدانند

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت هفتم): موديان ماليات بر درآمد وسايط نقليه بدانند به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95، لزوم آشنايي موديان…

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرصتي براي يک بازرسي تخصصي

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرصتي براي يک بازرسي تخصصي

ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم ، نظارت و بازرسي فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفيد و لازم براي مديريت اثربخش و قابل اطمينان در يک سيستم مطلوب است

قانون مالياتهاي مستقيم – تشویقات و جرائم مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم – تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف…