دستورالعمل خوداظهاري

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور

شماره:۵۱۵-۹۵-۲۶۰ تاريخ: ۰۳-۰۶-۱۳۹۵ دستورالعمل   ۵۱۵ ۹۵ ماده «۱۸» قانون ماليات بر ارزش‌افزوده الف   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي استان‌ها ادارات کل ماليات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ موضوع فرايند بررسي درخواست و صدور  گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده پيرو…

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده ۱۵۸ جهت مشمولين بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده ۱۵۸ جهت مشمولين بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۵۲۲/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۵/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دارد پيوست دستورالعمل   ۵۲۲ ۹۳ ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده ۱۵۸ جهت مشمولين بند (ب) ماده ۹۵…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)

شماره:۵۲۳/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۵/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دستورالعمل   ۵۲۳ ۹۳ ماده ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)  بنا به…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)

شماره:۵۲۳/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۵/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دستورالعمل   ۵۲۳ ۹۳ ماده ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)  بنا به…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)

شماره:۵۲۳/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۲۵/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دستورالعمل   ۵۲۳ ۹۳ ماده ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م)  بنا به…

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور

شماره:۵۱۵/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۱۱/۰۴/۱۳۹۳ پيوست:   دستورالعمل   ۵۱۵ ۹۳ ماده ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵…

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده ۱۵۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده ۱۵۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

شماره:۴۴/۹۳/۲۳۰ تاريخ: ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دارد  پیوست دستورالعمل   ۴۴ ۹۳ ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده ۱۵۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در اجراي…

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده ۱۵۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده ۱۵۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

شماره:۴۴/۹۳/۲۳۰ تاريخ: ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ پيوست: دارد  پیوست دستورالعمل   ۴۴ ۹۳ ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده ۱۵۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در اجراي…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۵۰۶/۹۳/۲۰۰ تاريخ:۱۹/۰۳/۱۳۹۳ پيوست:   دستورالعمل   ۵۰۶ ۹۳ ماده ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران  ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي…

ارسال دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۹۰

ارسال دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۹۰

شماره:۱۳۷۰۱/۲۳۰/د تاريخ: ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ پيوست: دارد  دستورالعمل   ۵۱۹ ۱۳۹۱ ۱۵۸ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي   موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۳۹۰ احتراماً ، در اجراي ماده ۱۵۸…