صدور گواهي

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۸۳۵۵/۲۰۰/ص تاريخ: ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ پيوست: دارد پیوست بخشنامه   ۰۵۱ ۹۲ ۱۸۶ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي مستندسازي و يکسان نمودن فرآيند صدور گواهي هاي مالياتي،به پيوست…

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

شماره:۳۳۱۶۸ تاذيخ:۱۶/۰۴/۱۳۸۶ پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان تهران شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي……….. دادستاني انتظامي مالياتي هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران سازمان حسابرسي مجله ماليات   بنا به اختيار حاصل از ماده ۲۱۹ اصلاحيه قانون ماليات هاي…

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

شماره:۳۳۱۶۸ تاذيخ:۱۶/۰۴/۱۳۸۶ پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان تهران شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي……….. دادستاني انتظامي مالياتي هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران سازمان حسابرسي مجله ماليات   بنا به اختيار حاصل از ماده ۲۱۹ اصلاحيه قانون ماليات هاي…

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

شماره:۴۲۹۶ تاريخ:۱۱/۰۳/۱۳۸۴ پيوست: اداره کل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دادستاني انتظامي مالياتي در اجراي اختيار حاصل از مفاد ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶واصلاحيه هاي بعدي آن به منظور تسريع در کار مراجعين…

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

شماره:۴۲۹۶ تاريخ:۱۱/۰۳/۱۳۸۴ پيوست: اداره کل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دادستاني انتظامي مالياتي در اجراي اختيار حاصل از مفاد ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶واصلاحيه هاي بعدي آن به منظور تسريع در کار مراجعين…

براي وصول ماليات وصدور گواهي ۱۸۷ از آخرين جدول ضرايب مالیاتی استفاده شود

براي وصول ماليات وصدور گواهي ۱۸۷ از آخرين جدول ضرايب مالیاتی استفاده شود

شماره:۳۶۹۶/۶۸۶/۲۱۱ تاريخ:۱۶/۰۳/۱۳۸۳ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران دانشکده امور اقتصادي سازمان حسابرسي پژوهشکده امور اقتصادي با سلام…

صدور گواهي موضوع ماده ۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص متقاضيان خروج از مبادي خروجي استان بوشهر

صدور گواهي موضوع ماده ۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص متقاضيان خروج از مبادي خروجي استان بوشهر

شماره: ۱۲۹۱۸/ ۱۴۲۴/۲۳۰ تاريخ: ۰۲/۰۳/۱۳۸۲ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان بوشهر، صدور گواهي موضوع ماده ۸۹ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص متقاضيان خروج از مبادي خروجي آن استان ۱۲۹۱۸/۱۴۲۴/۲۳۰ اداره کل امورمالياتي استان بوشهر بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۲۱۹قانون مالياتهاي مستقيم , صدور گواهي موضوع ماده…

در خصوص نحوه وصول و صدور گواهي خريداران که از سازمان ملي زمين ومسکن خريددارند

در خصوص نحوه وصول و صدور گواهي خريداران که از سازمان ملي زمين ومسکن خريددارند

شماره :۳۴۱۱۱ تاريخ:۱۲/۰۶/۸۱ پيوست: سازمان امور اقتصادي ودارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دانشکده امور اقتصادي دفتر فني مالياتي  پيرو دستورالعمل شماره ۵۷۵۰۲/۱۳۰۶۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۸، نظر به اينکه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ذيل…

نحوه صدور گواهي ماده ۱۸۷ و تسريع آن

نحوه صدور گواهي ماده ۱۸۷ و تسريع آن

شماره: ۵۴۷۸/۱۱۲۱/۴/۳۰ تاريخ: ۱۹/۰۲/۱۳۷۸ پيوست: همانطور که مطلع هستيد ماده ۱۸۷اصلاحي قانون مالياتي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و تبصره هاي آن بعلت کثرت مراجعين و استمرار اجراي آن در اغلب موارد موديان محترم و ماموران و مراجع مالياتي را با مشکلات زيادي مواجه ساخته و در نتيجه ضمن ايجاد نارضايتي…

صدور گواهي ماده ۱۸۷ نيازي به گواهي پرداخت ماليات سالانه املاک ندارد

صدور گواهي ماده ۱۸۷ نيازي به گواهي پرداخت ماليات سالانه املاک ندارد

شماره:۵۸۳۲۲/۸۳۳۳/۴/۳۰ تاريخ: ۰۹/۱۲/۱۳۷۷ پيوست: با آنکه بموجب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۷۱ عبارت ” ماليات سالانه املاک “ از قسمت اخير ماده ۱۸۷حذف گرديده است , معهذا بطوريکه اطلاع ميرسد برخي از حوزه هاي مالياتي اين اصلاحيه مهم را مورد توجه قرار نداده , صدور گواهي موضوع ماده مورد…