صدور گواهي

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم

ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:8355/200/ص تاريخ: 06/05/1392 پيوست: دارد پیوست بخشنامه   051 92 186 م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي مستندسازي و يکسان نمودن فرآيند صدور گواهي هاي مالياتي،به پيوست…

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

شماره:33168 تاذيخ:16/04/1386 پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان تهران شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي……….. دادستاني انتظامي مالياتي هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران سازمان حسابرسي مجله ماليات   بنا به اختيار حاصل از ماده 219 اصلاحيه قانون ماليات هاي…

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

تعيين مرجع صدور گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م ويژه املاک متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان در شهر تهران

شماره:33168 تاذيخ:16/04/1386 پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان تهران شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي……….. دادستاني انتظامي مالياتي هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران سازمان حسابرسي مجله ماليات   بنا به اختيار حاصل از ماده 219 اصلاحيه قانون ماليات هاي…

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

شماره:4296 تاريخ:11/03/1384 پيوست: اداره کل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده 251 مکرر دادستاني انتظامي مالياتي در اجراي اختيار حاصل از مفاد ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحيه هاي بعدي آن به منظور تسريع در کار مراجعين…

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

رسيدگي و صدور گواهي املاک خارج از محدوده جغرافيايي، واحد مالياتي محل وقوع ملک مي باشد

شماره:4296 تاريخ:11/03/1384 پيوست: اداره کل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده 251 مکرر دادستاني انتظامي مالياتي در اجراي اختيار حاصل از مفاد ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحيه هاي بعدي آن به منظور تسريع در کار مراجعين…

براي وصول ماليات وصدور گواهي 187 از آخرين جدول ضرايب مالیاتی استفاده شود

براي وصول ماليات وصدور گواهي 187 از آخرين جدول ضرايب مالیاتی استفاده شود

شماره:3696/686/211 تاريخ:16/03/1383 پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران دانشکده امور اقتصادي سازمان حسابرسي پژوهشکده امور اقتصادي با سلام…

صدور گواهي موضوع ماده 89 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص متقاضيان خروج از مبادي خروجي استان بوشهر

صدور گواهي موضوع ماده 89 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص متقاضيان خروج از مبادي خروجي استان بوشهر

شماره: 12918/ 1424/230 تاريخ: 02/03/1382 پيوست: اداره کل امور مالياتي استان بوشهر، صدور گواهي موضوع ماده 89 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص متقاضيان خروج از مبادي خروجي آن استان 12918/1424/230 اداره کل امورمالياتي استان بوشهر بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 219قانون مالياتهاي مستقيم , صدور گواهي موضوع ماده…

در خصوص نحوه وصول و صدور گواهي خريداران که از سازمان ملي زمين ومسکن خريددارند

در خصوص نحوه وصول و صدور گواهي خريداران که از سازمان ملي زمين ومسکن خريددارند

شماره :34111 تاريخ:12/06/81 پيوست: سازمان امور اقتصادي ودارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دانشکده امور اقتصادي دفتر فني مالياتي  پيرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به اينکه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 27/11/1380، تبصره ذيل…

نحوه صدور گواهي ماده 187 و تسريع آن

نحوه صدور گواهي ماده 187 و تسريع آن

شماره: 5478/1121/4/30 تاريخ: 19/02/1378 پيوست: همانطور که مطلع هستيد ماده 187اصلاحي قانون مالياتي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره هاي آن بعلت کثرت مراجعين و استمرار اجراي آن در اغلب موارد موديان محترم و ماموران و مراجع مالياتي را با مشکلات زيادي مواجه ساخته و در نتيجه ضمن ايجاد نارضايتي…

صدور گواهي ماده 187 نيازي به گواهي پرداخت ماليات سالانه املاک ندارد

صدور گواهي ماده 187 نيازي به گواهي پرداخت ماليات سالانه املاک ندارد

شماره:58322/8333/4/30 تاريخ: 09/12/1377 پيوست: با آنکه بموجب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 عبارت ” ماليات سالانه املاک “ از قسمت اخير ماده 187حذف گرديده است , معهذا بطوريکه اطلاع ميرسد برخي از حوزه هاي مالياتي اين اصلاحيه مهم را مورد توجه قرار نداده , صدور گواهي موضوع ماده مورد…