ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم

وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:10624/200 تاريخ:07/04/1389 پيوست:دارد بخشنامه 024 89 ماده 238 م مخاطبان ادارات کل امور مالياتي دفاتر و ادارات کل ستادي سازمان موضوع وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم با بررسي هائي که اخيراً به عمل آمده مشاهده مي گردد که رؤساي امور مالياتي به رغم…