ماليات حقوق

اعتراض نسبت به مطالبه ماليات حقوق

اعتراض نسبت به مطالبه ماليات حقوق

شماره: 21094/4547/4/30 تاريخ: 29/04/1370 پيوست: مشاهده مي شود بعضي از حوزه هاي مالياتي در مورد مطالبه ماليات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجراي ماده 90قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 , وقتي بجهات مذکور در تبصره ماده 203و متن ماده 208 قانون يادشده حسب مورد مبادرت به الصاق…

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395 بر اساس بخشنامه صادره درخصوص معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1395 از سوي سازمان امور مالیاتی  با عنايت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم…

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

دائمي شدن قانون يکسان‌سازي ماليات حقوق بخش دولتي و خصوصي

دائمي شدن قانون يکسان‌سازي ماليات حقوق بخش دولتي و خصوصي

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از دائمي شدن قانون يکسان‌سازي ماليات حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – ماليات بر درآمد حقوق

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – ماليات بر درآمد حقوق

بند ۱۶- متن زیر جایگزین ماده (۸۴) قانون می‌شود: ماده ۸۴ – میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. بند ۱۷- متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می‌شود: ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی…

در مورد جرائم و جوايز ماليات حقوق

در مورد جرائم و جوايز ماليات حقوق

شماره: 51772/11508/4/30 تاريخ: 15/10/1378 پيوست: نظر به اينکه درخصوص تعلق جايزه خوش حسابي و جريمه ديرکرد به ميزان 5/2% در ماه و بخشودگي جريمه موضوع تبصره هاي 1 و2 ماده 190قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن نسبت به ماليات حقوق ابهاماتي مطرح و منتهي به…

معافيت ماليات حقوق اتباع خارجي در مورد کشورهايي که قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف دارند

معافيت ماليات حقوق اتباع خارجي در مورد کشورهايي که قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف دارند

شماره:49524/9533/4/30 تاريخ: 04/10/1378 پيوست: در اجراي بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-6/11/77 راجع به ماليات حقوق مقيمين دولتهائي که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نيز لازم الاجرا ميباشد يادآوري مينمايد : معافيت ماليات حقوقي موضوع بند 2 ماده…

مرور زمان ماليات حقوق

مرور زمان ماليات حقوق

شماره: 64802/13043/4/30 تاريخ: 16/11/1374 پيوست: چون درخصوص مطالبه ماليات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتي بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر ميگردد : مطابق مقررات ماده 90قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکاليف مقرر…

مرور زمان ماليات حقوق

مرور زمان ماليات حقوق

شماره: 64802/13043/4/30 تاريخ: 16/11/1374 پيوست: چون درخصوص مطالبه ماليات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتي بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر ميگردد : مطابق مقررات ماده 90قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکاليف مقرر…

مرور زمان ماليات حقوق

مرور زمان ماليات حقوق

شماره: 64802/13043/4/30 تاريخ: 16/11/1374 پيوست: چون درخصوص مطالبه ماليات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتي بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر ميگردد : مطابق مقررات ماده 90قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکاليف مقرر…