مراجع تشخیص مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

قانون مالياتهاي مستقيم – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

قانون مالياتهاي مستقيم – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها ماده 219 – شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری…