معافيتها

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري

اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام ‌کرد: اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از ابتداي سال 95 خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه نظام مالياتي…

شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي

شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي

توجه به رويکرد دولت به جايگزيني جذب درآمد از طريق ماليات به جاي فروش نفت که البته رويکرد درست و به جايي نيز هست، بحث تشخيص ماليات و پرداخت آن هم براي دولت به عنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاه‏ها و هم براي فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در…

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

نحوه رسيدگي و وصول ماليات شركتها و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي موديان در منابع اشخاص حقوقي و مشاغل مقرر مي دارد مديران کل محترم امور مالياتي با برنامه ريزي و نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي موارد ذيل از…

دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 1380/11/27 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 1380/11/27 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 درخصوص درآمد ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید ، معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

ماليات شركتهاي وابسته دولتي براساس رأي ديوان عدالت اداري

ماليات شركتهاي وابسته دولتي براساس رأي ديوان عدالت اداري

رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص ماليات شركتهاي وابسته دولتي موضوع دادنامه شماره مورخ 26-7-1390103

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند

شماره: 84-94-200 تاريخ: 24-08-1394 پيرو بخشنامه شماره 93-93-200 مورخ 24-8-93، به پيوست تصوير نامه شماره 72244-11 مورخ 17-8-1394 معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه موضوع ماده…

ابلاغ تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان

ابلاغ تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان

شماره :82-94 200 تاريخ : 17-08-1394 ابلاغ تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي در اجراي تبصره بند يک ماده 2 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان در اجراي تبصره…