معافيت مالياتي

ارائه اظهارنامه ، شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی

ارائه اظهارنامه ، شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: ارائه اظهارنامه ، شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) به منظور بهره

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

شماره: 17631/1422/214 تاريخ: 07/10/1384 پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي سازمان حسابرسي دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور اقتصادي  مجله ماليات احتراماً قانون…

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:126-94-200 تاريخ: 27-12-1394 پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   126 94 132 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون…

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:126-94-200 تاريخ: 27-12-1394 پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   126 94 132 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون…

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 شماره:126-94-200 تاريخ: 27-12-1394 پيوست: دارد پيوست بخشنامه 126 94 132 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در تاریخ 26 اسفند ماه 1394 توسط سازمان امورمالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: 125-94-200 تاريخ: 26-12-1394 پيوست : دارد پيوست بخشنامه 125 94 ماده 134 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي   مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم پيرو بخشنامه هاي شماره 2093-4576-211 مورخ 11-8-1381 و شماره 103-93-200…

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 اصلاحي شماره: 125-94-200 تاريخ: 26-12-1394 پيوست : دارد پيوست بخشنامه 125 94 ماده 134 م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي مصوب 31-4-1394 قانون مالياتهاي مستقيم پيرو بخشنامه هاي شماره 2093-4576-211…

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

شماره: 119-94-200 تاريخ:  18-12-1394 پيوست: دارد پیوست بخشنامه   119 94 ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم س   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393و1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده…