معافيت هاي مالياتي

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

مشوق‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

مشوق‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

مشوق‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط بسيار خوبي را براي موديان نظام مالياتي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي،حذف ماليات…

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

تغييرات معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید

معافيت های مالیاتی در قانون ماليات هاي مستقيم جدید ، معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات

فرآيند وصول ماليات عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي کند. بر اين اساس، ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواندکمک شاياني به موديان براي…

در خصوص معافيت هاي مالياتي نهادها و بنيادها

در خصوص معافيت هاي مالياتي نهادها و بنيادها

شماره: 31042 تاريخ: 10/06/1382 پيوست: اميرسرلشگر بسيجي جناب آقاي دکتر سيدحسن فيروز آبادي رييس محترم ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران احتراماً نظر به اينکه مقام معظم رهبري در جريان تصويب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم با اجابت درخواست رياست محترم مجلس شوراي اسلامي , لغو معافيت هاي مالياتي موردي…