معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري

اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام ‌کرد: اختصاص مشوق‌هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از ابتداي سال ۹۵ خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه نظام مالياتي…