هزينه قابل قبول مالياتي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي

 شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب…

تـصويب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـيأت مـحترم وزيـران در خـصوص کـمک هـاي بلاعـوض سـازمـان صنايع کوچک و شـهرک هاي صنعـتي ايران و شرکتهاي تابع به شرکت هاي تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

تـصويب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـيأت مـحترم وزيـران در خـصوص کـمک هـاي بلاعـوض سـازمـان صنايع کوچک و شـهرک هاي صنعـتي ايران و شرکتهاي تابع به شرکت هاي تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:24288/200/ص تاريخ:28/12/1392 پيوست: دارد بخشنامه   145 92 147 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تـصويب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـيأت مـحترم وزيـران در خـصوص کـمک هـاي بلاعـوض سـازمـان صنايع کوچک و شـهرک هاي صنعـتي ايران و شرکتهاي تابع به…

صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شوراي عالي مالياتي به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شوراي عالي مالياتي به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

شماره: 19484 /200/ص تاريخ:06/11/1392 پيوست:دارد پيوست بخشنامه   110 92 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي… موضوع صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شوراي عالي مالياتي به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از…

تصويب نامه در مورد هزينه هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و… به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مؤديان

تصويب نامه در مورد هزينه هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و… به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مؤديان

شماره:38408/230/د تاريخ: 06/12/1391 پيوست: دارد بخشنامه   095 1391 ماده 12 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري مصوب 1389 س   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه در مورد هزينه هاي بخشهاي غيردولتي به منظور…

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:20064/200 تاريخ: 11/10/1391 پيوست: دارد بخشنامه   054 1391 147و 148 م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزينه جرائم پرداختي مؤديان…

مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي 1387 و بعد از آن.

مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي 1387 و بعد از آن.

شماره: 29621/230/د تاريخ: 07/09/1391 پيوست: دارد بخشنامه   065 1391 147 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي… موضوع مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در…

ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/88 هيئت محترم وزيران

ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/88 هيئت محترم وزيران

شماره:1715/200 تاريخ:29/01/1389 پيوست:دارد بخشنامه 005 89 147 م مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/88 هيئت محترم وزيران به پيوست تصوير موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/1388 هيئت محترم وزيران که در تاريخ 24/12/88 و تحت شماره 216220 به وزارت متبوع واصل گرديده،مشعر بر اينکه ”…

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها

شماره: 54080/210 تاريخ: 21/05/1388 پيوست: دارد بخشنامه   033 1388 147 م   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها پيرو بخشنامه شماره 31739/210 مورخ 11/4/86، تصوير تصويب نامه شماره 54885/ت42612هـ مورخ 12/3/88 هيئت محترم وزيران مندرج…

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و …

هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و …

شماره: 18806/210 تاريخ: 23/02/1388 پيوست: دارد بخشنامه 014 88 147 م مخاطبين ادارات کل امور مالياتي موضوع هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و … تصوير تصويب نامه هاي شماره 165895/ت 41223 هـ مورخ 16/9/87 و 202071/ ت41223هـ مورخ 5/11/87 مبني بر اينکه ”…

اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازي غزه

اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازي غزه

شماره: 127292 تاريخ: 07/12/1387 پيوست: دارد بخشنامه   084 87 147 م مخاطبين ادارات امور مالياتي…. موضوع اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازي غزه در راستاي مصوبه شماره 24872/ ت24559هـ مورخ 27/5/80 هيأت محترم وزيران، که به موجب آن کليه وجوه پرداختي اشخاص براي کمک به انتفاضه فلسطين به…