هزينه قابل قبول

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

شماره:8-94-200 تاريخ:2-2-1394 پيوست: پيوست بخشنامه   8 94 ماده 148 ق.م.م م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي  در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه…

رسيدگي مالیاتی به حساب تعديلات سنواتي

رسيدگي مالیاتی به حساب تعديلات سنواتي

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالياتي درخصوص حساب تعديلات سنواتي در زمان رسيدگي، و به منظور ايجاد وحدت رويه، مقرر مي گردد: حساب تعديلات سنواتي (سود و زيان انباشته) طي دوره جاري مي توان بدهکار يا بستانکار گردد، بنابراين که مأمورين مالياتي…

تصويب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

تصويب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

شماره: 19853-230/د تاريخ: 25-05-1391 پيوست: دارد پيوست بخشنامه 037 91 ماده 147 م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي……….. موضوع تصويب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها به پيوست تصويبنامه شماره80676/ت48002هـ مورخ 27-4-1391هيات محترم وزيران که…

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات

شماره: 92475 تاريخ: 19/10/1386 پيوست: دستورالعمل   کد: 509 86 147 م  مخاطبين / ذينفعان ادارات کل امور مالياتي … موضوع پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات باستناد بند د ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده 107 قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفيذ گرديده است…

برگ اعتراض/ تقاضاي تجديد رسيدگي

برگ اعتراض/ تقاضاي تجديد رسيدگي

شماره :42788/1802/213 تاريخ:10/05/1386 پيوست :دارد اداره کل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات  جامعه حسابداران رسمي ايران   دراجراي مواد238،239و251قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تسهيل درامور رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي…

سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول

سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول

  شماره: 24831 /2125/211 تاريخ:27/06/1385 پيوست: اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات در اجراي تبصره 1 ماده…

کمک به بسيج هزينه قابل قبول است

کمک به بسيج هزينه قابل قبول است

شماره:27955/ت 33413هـ تاريخ:08/05/1384 پيوست:دارد هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وامور اقتصادي ودارايي وبه استناد بند (الف) ماده (175) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي…

وجوه پرداختي بابت کمک به تربيت بدني هزينه قابل قبول است

وجوه پرداختي بابت کمک به تربيت بدني هزينه قابل قبول است

شماره:27960/ت 33411هـ تاريخ:08/05/1384 پيوست:دارد هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور وبه استناد ماده (169) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- آئين…

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

شماره 44603/4495/211 تاريخ :18/08/1382 پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيات عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران…

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

شماره 44603/4495/211 تاريخ :18/08/1382 پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيات عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران…