هزينه قابل قبول

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي

شماره:۸-۹۴-۲۰۰ تاريخ:۲-۲-۱۳۹۴ پيوست: پيوست بخشنامه   ۸ ۹۴ ماده ۱۴۸ ق.م.م م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پذيرش سود و کارمزد پرداختي به سازمان خصوصي سازي بابت خريد اقساطي دارايي  در اجراي تبصره يک ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه…

رسيدگي مالیاتی به حساب تعديلات سنواتي

رسيدگي مالیاتی به حساب تعديلات سنواتي

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالياتي درخصوص حساب تعديلات سنواتي در زمان رسيدگي، و به منظور ايجاد وحدت رويه، مقرر مي گردد: حساب تعديلات سنواتي (سود و زيان انباشته) طي دوره جاري مي توان بدهکار يا بستانکار گردد، بنابراين که مأمورين مالياتي…

تصويب نامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ هـ مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

تصويب نامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ هـ مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها

شماره: ۱۹۸۵۳-۲۳۰/د تاريخ: ۲۵-۰۵-۱۳۹۱ پيوست: دارد پيوست بخشنامه ۰۳۷ ۹۱ ماده ۱۴۷ م   مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي……….. موضوع تصويب نامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ هـ مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ در ارتباط با سود کارمزد پرداختي توسط اشخاص به صندوقها به پيوست تصويبنامه شماره۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲هـ مورخ ۲۷-۴-۱۳۹۱هيات محترم وزيران که…

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات

شماره: ۹۲۴۷۵ تاريخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ پيوست: دستورالعمل   کد: ۵۰۹ ۸۶ ۱۴۷ م  مخاطبين / ذينفعان ادارات کل امور مالياتي … موضوع پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات باستناد بند د ماده ۱۶۳ قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده ۱۰۷ قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفيذ گرديده است…

برگ اعتراض/ تقاضاي تجديد رسيدگي

برگ اعتراض/ تقاضاي تجديد رسيدگي

شماره :۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ تاريخ:۱۰/۰۵/۱۳۸۶ پيوست :دارد اداره کل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات  جامعه حسابداران رسمي ايران   دراجراي مواد۲۳۸،۲۳۹و۲۵۱قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تسهيل درامور رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي…

سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول

سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول

  شماره: ۲۴۸۳۱ /۲۱۲۵/۲۱۱ تاريخ:۲۷/۰۶/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات در اجراي تبصره ۱ ماده…

کمک به بسيج هزينه قابل قبول است

کمک به بسيج هزينه قابل قبول است

شماره:۲۷۹۵۵/ت ۳۳۴۱۳هـ تاريخ:۰۸/۰۵/۱۳۸۴ پيوست:دارد هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وامور اقتصادي ودارايي وبه استناد بند (الف) ماده (۱۷۵) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۱۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي…

وجوه پرداختي بابت کمک به تربيت بدني هزينه قابل قبول است

وجوه پرداختي بابت کمک به تربيت بدني هزينه قابل قبول است

شماره:۲۷۹۶۰/ت ۳۳۴۱۱هـ تاريخ:۰۸/۰۵/۱۳۸۴ پيوست:دارد هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور وبه استناد ماده (۱۶۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۳- آئين…

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

شماره ۴۴۶۰۳/۴۴۹۵/۲۱۱ تاريخ :۱۸/۰۸/۱۳۸۲ پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيات عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر پژوهشکده امور اقتصادي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران…

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

سود وتخفيفات اعطايي توليدکنندگان موتور سيکلت هزينه قابل قبول است

شماره ۴۴۶۰۳/۴۴۹۵/۲۱۱ تاريخ :۱۸/۰۸/۱۳۸۲ پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيات عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر پژوهشکده امور اقتصادي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران…