هزينه هاي قابل قبول مالياتي

پذيرش استهلاک کسر اوراق بهادار

پذيرش استهلاک کسر اوراق بهادار

شماره:102/93/200 تاريخ: 10/9/1393 پيوست: پيوست بخشنامه   102 93 تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پذيرش استهلاک کسر اوراق بهادار   در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه…

پذيرش استهلاک قراردادهاي B.O.T و Buyback براي مجريان ايراني طرحهاي مذکور

پذيرش استهلاک قراردادهاي B.O.T و Buyback براي مجريان ايراني طرحهاي مذکور

ماره:49/93/200 تاريخ:22/04/1393 پيوست:  پيوست بخشنامه   49 93 تبصره 1 ماده 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پذيرش استهلاک قراردادهاي B.O.T و Buyback براي مجريان ايراني طرحهاي مذکور در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با…

تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

شماره:45/93/230 تاريخ: 08/04/1393 پيوست: دارد بخشنامه   45 93 ماده 147 و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ…

تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي

شماره:45/93/230 تاريخ: 08/04/1393 پيوست: دارد بخشنامه   45 93 ماده 147 و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هيأت محترم وزيران درخصوص هزينه­ هاي قابل قبول مالياتي به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 24525/ت49921هـ…

مبالغ پرداختي شرکت مديريت شبکه برق ايران، بابت خسارت تأخير در پرداخت قراردادهاي خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

مبالغ پرداختي شرکت مديريت شبکه برق ايران، بابت خسارت تأخير در پرداخت قراردادهاي خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:24525/ت49921هـ تاريخ:05/03/1393 پيوست: وزارت نيرو- وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 4/3/1393 به پيشنهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 2/9/1392 وزارت نيرو و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن تصويب کرد: مبالغ پرداختي شرکت مديريت شبکه برق ايران، بابت خسارت تأخير در…

مبالغ پرداختي شرکت مديريت شبکه برق ايران، بابت خسارت تأخير در پرداخت قراردادهاي خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

مبالغ پرداختي شرکت مديريت شبکه برق ايران، بابت خسارت تأخير در پرداخت قراردادهاي خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:24525/ت49921هـ تاريخ:05/03/1393 پيوست: وزارت نيرو- وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 4/3/1393 به پيشنهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 2/9/1392 وزارت نيرو و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن تصويب کرد: مبالغ پرداختي شرکت مديريت شبکه برق ايران، بابت خسارت تأخير در…

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:20064/200 تاريخ: 11/10/1391 پيوست: دارد بخشنامه   054 1391 147و 148 م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزينه جرائم پرداختي مؤديان…

در مورد احتساب مبالغي که از سوي شرکتهاي بيمه تجاري و اجراي حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واريز شده يا مي شود به عنوان هزينه هزينه قابل قبول مالياتي محسوب خواهد شد.

در مورد احتساب مبالغي که از سوي شرکتهاي بيمه تجاري و اجراي حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واريز شده يا مي شود به عنوان هزينه هزينه قابل قبول مالياتي محسوب خواهد شد.

شماره: 146307/ت48175ک مورخ: 24/07/1391 پيوست: دارد وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي   وزيـران عـضو کميسـيون اقتـصاد در جلسه مورخ 18/06/1391 بنـا بـه پيـشنهاد شماره 18610 مورخ 16/02/1391 وزارت امور اقـتصادي و دارايي و به اسـتناد مـاده (147) قــانـون مـالـياتهاي مـستقيـم –مصوب 1366-…

تصويب نامه شماره 212317/ت44248هـ در خصوص هزينه هاي انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت هاي تابعه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

تصويب نامه شماره 212317/ت44248هـ در خصوص هزينه هاي انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت هاي تابعه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:1816/200 تاريخ:04/02/1391 پيوست:دارد   بخشنامه   03 1391 147 م    مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان…   موضوع تصويب نامه شماره 212317/ت44248هـ در خصوص هزينه هاي انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت هاي تابعه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي…

وجوه دريافتي شرکت ملي گاز ايران در سالهاي 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

وجوه دريافتي شرکت ملي گاز ايران در سالهاي 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره : 29257/230/د تاريخ : 23/8/1390 پيوست:دارد بخشنامه   056 90 147 م مخاطبين / ذينفعان اداره کل امور مالياتي …… امور مالياتي شهر و استان تهران موضوع وجوه دريافتي شرکت ملي گاز ايران در سالهاي86 ،88، 89 و 90 بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به پيوست تصوير مصوبه…