هزينه هاي قابل قبول

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

شماره: 86-94-200 تاريخ: 26-08-1394 نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي 1389 و 1390 در رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با…

هزينه سود و کارمزد شرکتهاي کارگزاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزينه سود و کارمزد شرکتهاي کارگزاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

بخشنامه شماره:69/93/200 مورخ :25/06/1393 نظربه اينکه درخصوص پذيرش هزينه هاي سود و کارمزد بانکي شرکتهاي کارگزاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتي مطرح شده است، لذا بدينوسيله اشعار مي دارد: از آنجاييکه شرکتهاي کارگزاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل ” خريد اعتباري اوراق…

هزينه هاي مالي قابل قبول شرکتهاي ايران خودرو و سايپا

هزينه هاي مالي قابل قبول شرکتهاي ايران خودرو و سايپا

شماره:11/93/200 تاريخ: 10/02/1393 پيوست: دارد بخشنامه   11 93 ماده 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع هزينه هاي مالي قابل قبول شرکتهاي ايران خودرو و سايپا با عنايت به ابهامات و سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگي اجراي…

در خصوص پذيرش سود و کارمزد تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي

در خصوص پذيرش سود و کارمزد تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي

شماره:18213/200/ص تاريخ: 17/10/1392 پيوست: دارد پيوست بخشنامه   101 92 تبصره يک ماده 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان… موضوع در خصوص پذيرش سود و کارمزد تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه هاي قابل قبول پيرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ…

دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع

دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع

شماره دادنامه:412 تاريخ دادنامه:25/6/1392 کلاسه پرونده: 89/718 موضوع رأي:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالياتي کشور شاکي: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش‌کار: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالياتي کشور…

هزينه هاي قابل قبول مالياتي توسط وزارت نفت و شرکتهاي تابعه براي امور فرهنگي،عمران و آباداني

هزينه هاي قابل قبول مالياتي توسط وزارت نفت و شرکتهاي تابعه براي امور فرهنگي،عمران و آباداني

شماره:257612/44248 تاريخ:23/12/1388 پيوست:   وزارت نفت- وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1388 موافقت نمود: هزينه هاي انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهاي تابعه براي امور فرهنگي،عمران و آباداني مناطق مختلف کشور جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده(147) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366-…

کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علميه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي

کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علميه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي

شماره: 134020/ت41065هـ تاريخ: 05/08/1387 پيوست: وزارت امور اقتصادي ودارايي- وزارت صنايع و معادن   هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- تصويب نمود: کمکهاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث مساجد، مصلاها…

مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده يکم آن مربوط به هزينه هاي قابل قبول مالياتي است

مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده يکم آن مربوط به هزينه هاي قابل قبول مالياتي است

شماره: 19035/3709/211 تاريخ: 27/10/1384 پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي سازمان…

مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده يکم آن مربوط به هزينه هاي قابل قبول مالياتي است

مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده يکم آن مربوط به هزينه هاي قابل قبول مالياتي است

شماره: 19035/3709/211 تاريخ: 27/10/1384 پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي سازمان…

سود تسهيلات مالي به سرمايه گذار خارجي هزينه قابل قبول است

سود تسهيلات مالي به سرمايه گذار خارجي هزينه قابل قبول است

شماره:10263 تاريخ:30/05/1384 پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان … هيات عالي انتظامي مالياتي اداره کل امور مالياتي… شوراي عالي مالياتي سازمان حسابرسي دادستاني انتظامي مالياتي جامعه حسابداران رسمي دانشکده امور اقتصادي دفتر فني مالياتي   در اجراي تبصره (1) ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره…